สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก กรณีศึกษา อ.วารินชำราบ
ประภัสสร สมบัติศรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก กรณีศึกษา อ.วารินชำราบ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประภัสสร สมบัติศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296678
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก กรณีศึกษา อ.วารินชำราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30 กันยายน 2554
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับปลาดุก การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยของเกษตรกร ในตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ในจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ. 7417-2559) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (มกษ. 7417-2559) การศึกษาระดับน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและค่าการใช้น้ำในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบบ่อคอนกรีต ความต้องการได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก