สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ธุมาวดี ใจเย็น, สนธยา บุญสุข, มนตรี สุมณฑา, อัญชลีย์ ยะโกะ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Round Scad, Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1842) along the Andaman Sea Coast of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว (Decapterus maruadsi) ทางฝ??งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูลโดยเก็บรวบรวมข?อมูลการประมงจาก เครื่องมืออวนล?อมจับ 5 ประเภท คืออวนตังเกอวนล?อมซั้งอวนล?อมจับป??นไฟ อวนดําและอวนล?อมจับ ขนาดตาอวน 1.50 เซนติเมตรตั้งแต?เดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว?าปลาทูแขกครีบยาวมีอัตรา การจับเฉลี่ยเท?ากับ 0.21 480.74 191.93 40.09 และ 0.93 กก./วัน ตามลําดับ ปลาทูแขกครีบยาวที่ถูกจับมา ใช?ประโยชน?มีความยาวเหยียดระหว?าง 4.00-27.50 เซนติเมตร มีค?าเฉลี่ยเท?ากับ 14.48 เซนติเมตร มีสมการ เติบโตของ von Bertalanffy เท?ากับ L ) t -1.09(t- (-0.0034) = 29.03 (1-e มีค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 5.2928 ต?อป?ค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 1.5584 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดย การประมง (F) เท?ากับ 3.7344 ต?อป?กลุ?มความยาวระหว?าง 4.00-5.00 เซนติเมตรเป?นกลุ?มความยาวแรกที่เริ่ม เข?าสู?ข?ายการประมงมีจํานวนเท?ากับ 1.3322 x 109 ตัว ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield, MSY) เท?ากับ 21,062 เมตริกตัน ที่ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ? (F-factor) เท?ากับ 0.7 และมีมูลค?า สูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Economic Yield, MEY) เท?ากับ 631.88 ล?านบาท ที่ระดับการลงแรง ประมงสัมพัทธ?เท?ากับ 0.6 โดย พ.ศ. 2550 ปริมาณการจับและมูลค?าของปลาทูแขกครีบยาว มีค?าเท?ากับ 20,779 เมตริกตัน และ 604.66 ล?านบาท ซึ่งมีระดับการลงแรงประมงเกินศักย?การผลิตสูงสุดร?อยละ 30 และ มีการลงแรงประมงเกินจุดมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืนร?อยละ 40
บทคัดย่อ (EN): The stock assessment of Round Scad (Decapturus maruadsi) along the Andaman Sea Coast of Thailand within PhangNga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces by collecting data from five type of purse seine comprising Chinese purse seine, fish aggregating device purse seine, light luring purse seine, Thai purse seine and the Purse seine with the mesh size of 1.5 centimeters during January to December 2007. The results showed that average catch per unit effort of Round Scad were 0.21 480.74 191.93 40.09 and 0.93 kg/day respectively. The total lengths of Round Scad were in range of 4.00-27.50 cm with the average size of 14.48 cm. The von Bertalanfy growth equation was Lt = 29.03 (1-e-1.09(t-(-0.0034)). The total mortality coefficient (Z) was 5.2928 per year, the natural mortality coefficient (M) was 1.5584 per year and the fishing mortality coefficient was 3.7344 per year. The first size group of Round Scad caught by fisheries were in the size range of 4.00-5.00 cm with the number of 1.332? 109 individual fishes. The maximum sustainable yield (MSY) was 21,062 metric tons at the F-factor of 0.7 and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 631.88 million baht at the F-factor of 0.6. In 2007, the catch and value of Round Scad were 20,779 metric tons and 604.66 million baht which over 30% of the MSY and over 40% of the MEY.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน (Thenus unimaculatus Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus(Cuvier,1829) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก