สืบค้นงานวิจัย
การศึกษากรรมวิธีการเตรียมเมล็ดสบู่ดำเพื่อการบีบอัดน้ำมันด้วยเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค
สุชาติ กลิ่นทองหลาง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษากรรมวิธีการเตรียมเมล็ดสบู่ดำเพื่อการบีบอัดน้ำมันด้วยเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุชาติ กลิ่นทองหลาง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาหาปริมาณน้ำมันสบู่ดำที่ได้จากการบีบอัดด้วยเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานของเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค และศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีในการเตรียมเมล็ดสบู่ดำเพื่อบีบอัดน้ำมัน การศึกษาครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 4 กรรมวิธี 4 ซ้ำ คือ 1)ทุบเมล็ดให้แตกแล้วนำไปคั่วให้ร้อน 93 องศาเซลเซียส 2) ทุบเมล็ดให้แตกแล้วนำไปตากแดดให้ร้อน 2 ชั่วโมง 3) การทุบเมล็ดให้แตกเท่านั้น และ 4) ทุบเมล็ดให้แตกแล้วนำไปนึ่งไอน้ำ 30 นาทีและนำไปผึ่งให้แห้ง โดยใช้เมล็ดสบู่ดำที่ได้มาจากแหล่งเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความแปรปรวน(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan New Multiple Rang Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการศึกษา พบว่าการเตรียมเมล็ดสบู่ดำโดยการทุบเมล็ดให้แตกแล้วคั่วให้ร้อน 93 องศาเซลเซียส แล้วนำไปบีบอัดน้ำมันทันที ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดคือสามารถบีบอัดเมล็ดสบู่ดำได้ปริมาณสูงสุด เฉลี่ย 11.71 กิโลกรัม/ชั่วโมง และได้ปริมาณน้ำมันสบู่ดำสูงสุดต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม เฉลี่ย 234.8 ซีซี รองลงมาคือ การเตรียมเมล็ดสบู่ดำโดยการทุบให้แตกแล้วนำไปตากแดด 2 ชั่วโมง แล้วนำมาบีบอัดน้ำมันจะได้ปริมาณ เมล็ดสบู่ดำเฉลี่ย 11.41 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และได้น้ำมันเฉลี่ย 217.6 ซีซี.ต่อเมล็ดสบู่ดำ 1 กก. และการเตรียมเมล็ดโดยการทุบเมล็ดให้แตกแล้วนำไปบีบอัดน้ำมันทันทีจะได้ปริมาณ เมล็ดสบู่ดำเฉลี่ย 10.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะได้น้ำมันเฉลี่ย 203.8 ซีซี.ต่อเมล็ดสบู่ดำ 1 กก. ส่วนการเตรียมเมล็ดสบู่ดำโดยการทุบให้แตก นำไปนึ่งด้วยไอน้ำ 30 นาที และผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปบีบอัดน้ำมัน จะได้ปริมาณการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำเฉลี่ย 10.03 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และได้ปริมาณน้ำมัน เฉลี่ย 125.2 ซีซี.ต่อกิโลกรัมซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทุกวิธี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ควรแนะนำเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทนน้ำมันดีเซลด้วยเครื่องบีบอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิคเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยให้เตรียมเมล็ดสบู่ดำโดยการทุบเมล็ดให้แตกและนำไปคั่วให้ร้อนแล้วนำไปบีบอัดน้ำมันทันที จะทำให้เครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำมีประสิทธิภาพในการบีบอัดปริมาณน้ำเมล็ดสบู่ดำต่อชั่วโมง และได้ปริมาณน้ำมันต่อเมล็ดสบู่ดำ 1 กิโลกรัมสูงสุด รองลงมาคือการนำเมล็ดสบู่ดำมาทุบให้แตกแล้วนำไปตากแดดให้ร้อน 2 ชั่วโมง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษากรรมวิธีการเตรียมเมล็ดสบู่ดำเพื่อการบีบอัดน้ำมันด้วยเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์จากน้ำมันสบู่ดำในการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล การวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันสบู่ดำ เครื่องหีบสกัดน้ำมันสบู่ดำ การพัฒนากระบวนการผลิตและชุดเครื่องมือต้นแบบในการผลิตน้ำมันสบู่ดำระดับชุมชน การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ การคัดเลือกพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ ด้วยสาร Ethyl Methane Sulfonate

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก