สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมังคุดกวนโดยการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ
โอภาศ อินทรวงษ์, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก, กุลพร พุทธมี, ไพศาล สุขสำราญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมังคุดกวนโดยการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ
ชื่อเรื่อง (EN): The Optimization of Mangos teen Paste by Vacuum Paste Machine
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมังคุดกวน โดยการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ และมีขั้นตอนในการดำเนินการ คือ ทดลองกวนมังคุด ด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ ที่ความดัน 600 mmHg อุณหภูมิ 40 ?C 45 ?C และ 50?C เวลา 2 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง 15 นาที และ 2 ชั่วโมง 30 นาที วิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกวนมังคุด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นนำมาทดสอบผลิตภัณฑ์ ทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ โดยการทำกระทะกวนเป็นผนังสองชั้น เปลี่ยนพลังงานในการให้ความร้อนจากการเผาไหม้ของแก๊สเป็นขดลวดให้ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า ทำให้ อัตราการใช้พลังงาน ลดลง และ ไม่มีการไหม้ที่ผนังกระทะกวน สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกวน คือ การกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ ที่ อุณหภูมิ 45?C เวลา 135 นาที ผลการทดสอบคุณสมบัติมังคุดกวนค่าความหวานสูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50?C เวลา 150 นาที เท่ากับ 76 ?Brix ค่าวอเตอร์แอคตีวิตี้สูงสุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 40 ?C เวลา 120 นาที เท่ากับ 0.75 ค่าสีความสว่าง(L)สูงที่สุดคือ การกวนที่อุณหภูมิ 40 ?C เวลา 150 นาทีเท่ากับ 38.59 ค่าสีแดงเขียว(a) สูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 ?C เวลา 150 นาที เท่ากับ 10.66 ค่าสีน้ำเงินเหลือง(b) สูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 ?C เวลา 120 นาที เท่ากับ 24.15 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มังคุดกวน ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ให้ค่าแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) การยอมรับที่สูงที่สุด คือ ที่สภาวะการกวน ที่อุณหภูมิ 45?C เวลา 135 นาที คำสำคัญ : สภาวะที่เหมาะสม, มังคุดกวน , เครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this research was to study the optimization of mangosteen paste by vacuum paste machine. The process of this research consisted of test mangosteen stirred by vacuum paste machine under vacuum (600 mm.Hg) at various frying temperature at 40, 45 and 50 ?C, various frying time at 120, 135 and 150 minutes. To determine optimum frying condition was stirred by computer program and the samples were subjected to physical, chemical and sensory evaluation. The data analysis were mean and standard deviation. The results showed that the improvement vacuum paste machine by made two sheet of vessel and change power source was reduced consumer power and prevent burning tank. The optimization condition of mangosteen paste was stirred at temperature 45?C and length of time 135 minutes. The highest of properties of mangosteen paste were 76 ?Brix at temperature 50?C and length of time 150 minutes, 0.75 Aw at temperature 40?C and length of time 120 minutes, 38.59 colour(L) at temperature 40?C and length of time 150 minutes, 10.66 colour(a) at temperature 50?C and length of time 150 minutes and 24.15 colour(b) at temperature 50?C and length of time 120 minutes. The sensory evaluation of mangosteen paste colour, odor, taste, texture and overall sensory, found it was significant different at 0.05 level. The highest acceptability was at the condition of temperature 45?C and length of time 135 minutes. Key words : Optimization, mangosteen paste, Vacuum Paste Machine
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของมังคุดกวนโดยการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม้สุญญากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30 กันยายน 2555
การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำแห้งฟักข้าวผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง เครื่องตัดกล้วยกวน คุณค่าทางโภชนาการและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเห็ดแครงแห้ง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งเห็ดโคน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง Vero cell ที่ผ่านกระบวนการทำพันธุวิศวกรรม การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงไม้มะพร้าวด้วยใบมีดคาร์ไบด์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดลิกนินจากชานอ้อยเพื่อผลิตสารกันแดด การพัฒนาเครื่องจำแนกคุณภาพมังคุดโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบไม่ทำลาย การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก