สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น
วีระ วัชรกรโยธิน, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, พิศมัย สมสืบ, อาคม เล็กน้อย, พรชนก ชุมคง, วีระ วัชรกรโยธิน, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, พิศมัย สมสืบ, อาคม เล็กน้อย, พรชนก ชุมคง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น
ชื่อเรื่อง (EN): Optimal Dietary Protein and Energy Levels in Diet for Long-Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamilton, 1822) Juvenile
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ดาราวรรณ ยุทธยงค์๑* พรชนก ชุมคง๒ อาคม เล็กน้อย๒ พิศมัย สมสืบ๑ และ วีระ วัชรกรโยธิน๓ ๑กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี บทคัดย่อ การศึกษาผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาอีกงวัยรุ่น โดยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ซึ่งปัจจัยที่ 1 เป็นระดับเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่างกัน 2 ระดับ คือ 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ 2เป็นระดับพลังงานต่างกัน 3 ระดับ คือ 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ปล่อยปลาอีกงน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.92 ?0.14 กรัม และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.52?0.10 เซนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 29x58x36 เซนติเมตร ที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตู้ จำนวน 24 ตู้ ให้อาหารตามแผนการทดลอง โดยให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลทดลองพบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากอาหาร (อัตราการกินอาหาร, น้ำหนักอาหารที่ปลากิน, ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน, ปริมาณพลังงานที่ปลากิน และอัตราแลกเนื้อ) ของปลาอีกงวัยรุ่น ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักสุดท้ายโดยเฉลี่ย 7.79?0.80 และ 9.43?0.58 กรัม ตามลำดับ ซึ่งปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารมากกว่าอาหารที่ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) สำหรับผลของระดับพลังงาน พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัมมีค่าการเจริญเติบโต, อัตราการกินอาหาร, น้ำหนักอาหารที่ปลากิน และ ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน มากกว่าอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาอีกงวัยรุ่น คำสำคัญ : ปลาอีกง โปรตีน พลังงาน อาหาร *ผู้รับผิดชอบ : กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น ๕ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ e-mail : darawan_s@yahoo.com
บทคัดย่อ (EN): Optimal Protein and Energy Levels in Feed for Long-Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamilton, 1822) Juvenile Darawan Yuttayong1* Pornchanok Chumkong2 Arkhom Leknoi2 Pisamai Somsueb1 and Veera Watcharagoneyothin3 1 Aquatic Feed Research and Development Division 2 Samutprakarn Inland Aquaculture Research and Development Center 3 Pathumtani Inland Aquaculture Research and Development Center The optimum protein and energy levels in feed for Long-whiskered catfish (Mystus gulio) feed were study on juveniles by using 2x3 factorial design. 1st factor was % protein with 2 different levels (20 and 25 %) and 2nd factor was energy levels with 3 different levels (350, 400 and 450 kcal/100 g feed). The juveniles, with average initial weight = 4.92?0.14 g and average initial lenght = 7.52?0.10 cm, were reared in twenty-four 29x58x36 cm glass aquaria at the stocking density 15 juveniles/aquarium. Juveniles were fed to satiation 3 time/day for 12 weeks. The result came out that there was interaction between the protein levels and energy levels on growth performances and feed efficiencies (daily feed intake, total feed intake, protein intake, energy intake and feed conversion rate) of juveniles. The average final weight of 20 and 25 % protein = 7.79?0.80 and 9.43?0.58 g, respectively. The juveniles fed with 25 % protein gave better growth performances and feed efficiencies the juveniles fed with 20 % protein diet (p>0.05). Protein efficency and survival rate of the juveniles fed with 20 and 25 % protein were not significant different (p>0.05). And juveniles fed with 350 kcal/100 g feed showed statisically significant better on growth performances, daily feed intake, total feed intake and protein intake than juveniles fed with 400 and 450 kcal/100 g feed (p<0.05). Thus, the feed with 25 % protein and kcal/100 g feed was suitable feed for Long-whiskered catfish juveniles. . Key words : Long-Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamilton, 1822), Protein, Energy, Feed *Corresponding author : Department of Fisheries Plodprasop building 5 floor Kasetklang Jatujuk Bangkok 10900 e-mail : darawan_s@yahoo.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-01-01
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น
กรมประมง
1 มกราคม 2559
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 1) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 4) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับ เป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรีช่วงระยะไข่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก