สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
รัชดา วงศ์ชัยสิริกุล - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รัชดา วงศ์ชัยสิริกุล
คำสำคัญ: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร" การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัย ทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด 1 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบ รวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2546 โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2546
เอกสารแนบ: https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198731&query_desc=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2546
เอกสารแนบ 1
พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง เขื่อน...น้ำเพื่อชีวิต การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการบริโภคผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในย่านธุรกิจการค้าของกรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการแยกขยะในเขตชุมชนโป่งแดง น้ำเพื่อชีวิต ชีวิตเพื่อน้ำ จุลินทรีย์ในน้ำดื่มบรรจุขวด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก