สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน
สุมาลี เม่นสิน - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน
ชื่อเรื่อง (EN): Sub project 1 Research and Development of Bio-pesticides and Products for Economical Plantation on Highland in order to Pilot an Industrial Application or Community Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุมาลี เม่นสิน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ผลวิจัยสรุปว่า (1) อาหารเหลวสูตรแป้งถั่วเหลืองผสม MgSO4 20.3 กรัม/ลิตร CaCl2 10.2 กรัม/ลิตร และ MnCl2 1.0 กรัม/ลิตร เหมาะสำหรับเพิ่มปริมาณแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท TChC2 และ YrIL1 ความเข้มข้นมีค่า 2.15 ?1010 และ 1.81?1010 cfu/ml อายุ 3 วัน ในขณะที่วัสดุรองรับเพื่อผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคผลเน่า Phytophthora ของเสาวรสสำหรับไอโซเลท TChC2 คือ สูตร 7 Carboxymethyl cellulose (CMC) 20 กรัม ผสม Talcum 980 กรัม ส่วนไอโซเลท YrIL1 คือ สูตร 9 MCC 245 กรัม ผสม MgSo4 5 กรัม ต้นทุนผลิต ชีวภัณฑ์ 46.5 บาท และ 102.2 บาท ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคมีค่าสูงสุด 83.86% (2) ผงใบสันโสกแห้ง 10 กรัม แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 100 มิลลิลิตร 24 ชั่วโมง ใช้ความเข้มข้น 3% ผสมน้ำ ฉีดพ่นต้นพริกทุก 7 วัน 2 ครั้ง สามารถกำจัดไรขาวของพริกดีที่สุดพบเปอร์เซ็นต์การตายสูงสุดมากกว่า 95% หลังฉีดพ่น 48 ชั่วโมง รองลงมาคือ การใช้ผงใบสันโสกแช่ในน้ำ ใช้ความเข้มข้น 4% ฉีดพ่นทุก 3 วัน 4 ครั้ง ต้นทุนการผลิตมีค่า 1.15 และ 0.7 บาทต่อลิตร ส่วนต้นทุนการใช้ คือ 2.30 และ 2.80 บาท/250 ซีซี/ครั้ง ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพรนาน 2 พบว่า สารสกัดยังคงประสิทธิภาพกำจัดไรขาวได้สูงสุด 100% (3) ชีวภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 6 ชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลี ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคใบจุดตากบในคอสสลัดและฮ่องเต้ ผงสารสกัดหางไหลผสมหนอนตายหยากกำจัดหนอนด้วงแก้ว เชื้อราสาเหตุโรคแมลงควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Grylidae และกับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักมีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด 89% ใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีหรือ ชีวภัณฑ์การค้าชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกัน ส่วนชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนัก อาซินิคมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปใช้แต่ยังต้องทำการทดสอบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้นทุนการใช้ชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัยเมื่อเทียบกับสารเคมีมีค่าสูงกว่า แต่กับชีวภัณฑ์เชิงการค้ามีค่าต่ำกว่า (4) อาหารเหลวเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens ไอโซเลท B15 สูตร 5 รำข้าวสาลี 50 กรัมต่อลิตร, MgCl2 20.3 กรัมต่อลิตร, CaCl2 10.2 กรัมต่อลิตร, และ MnCl2 1.0 กรัมต่อลิตร (ความเข้มข้นเชื้อ 1.7?1011 cfu/ml) ต้นทุน 3 บาท ต่อลิตร และวัสดุรองรับ สูตร 9 แป้งข้าวจ้าว 50 กรัม ผสม Tween 20 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และเอทานอล 5 มิลลิลิตร เหมาะสมที่สุดในการผลิตเป็นชีวภัณฑ์โดยมีต้นทุน 102.2 บาทต่อกิโลกรัม และทำให้เกิดบริเวณใสเมื่อทดสอบกับเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของเสาวรส 4.50?0.1 มิลลิเมตร สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช พบว่า ชีวภัณฑ์ผลิตฮอร์โมน IAA จากเชื้อ Azospirillum sp. ต้องเพิ่มปริมาณในอาหารเลี้ยงเชื้อ (ความเข้มข้นเชื้อ 2.93?1011 cfu/ml) สูตร 4 แป้งถั่วเหลืองผสม MgSO4 20.3 กรัมต่อลิตร, CaCl2 10.2 กรัมต่อลิตร, และ MnCl2 1.0 กรัมต่อลิตร ต้นทุน 3.88 บาทต่อลิตร และใช้วัสดุรองรับ สูตร 11 แป้งข้าวโพด 50 กรัม ผสม Tween 20 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และเอทานอล 5 มิลลิลิตร โดยมีต้นทุนชีวภัณฑ์ 114.60 บาท ต่อกิโลกรัม ในขณะที่อาหารเลี้ยงเชื้อ สูตร 8 มันสำปะหลังเส้น ผสม soluble starch 0.027 กรัม/ลิตร, KH2PO4 0.2 กรัม/ลิตร, NH4NO3 0.02 กรัม/ลิตร, NaCl 0.02 กรัม/ลิตร, MgSO4*7H2O 0.02 กรัม/ลิตร และ Peptone 0.2 กรัม/ลิตร ต้นทุน 2 บาทต่อลิตร และวัสดุรองรับ CMC 20 กรัม ผสม Talcum 980 กรัม (สูตร 14) เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ Beijerinckia sp. (2.5?1011 cfu/ml) และผลิตเป็นชีวภัณฑ์ตรึงไนโตรเจน ต้นทุน 46.50 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเชื้อจุลินทรีย์ Actinomycetes พบว่า เจริญเติบโตดีที่สุดในอาหาร สูตร 9 กากน้ำตาล 50 กรัม/ลิตร ผสม Yeast 2 กรัม/ลิตร, KH2PO4 0.5 กรัม/ลิตร และ MgSO4*7H2O 0.3 กรัม/ลิตร ต้นทุน 6.43 บาท มีปริมาณเชื้อสูงสุด 1?107 cfu/ml เมื่ออายุ 7 วัน แต่วัสดุรองรับที่เหมาะสมในการผลิตเป็นชีวภัณฑ์ย่อยละลายธาตุฟอสฟอรัส และย่อยละลายธาตุโพแทสเซียม คือ สูตร 12 แป้งข้าวจ้าว 50 กรัม ผสม Tween 20 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และเอทานอล 5 มิลลิลิตร ต้นทุน 102.20 บาท และสูตร 4 แป้งข้าวโพด 800 กรัม ผสมน้ำมันถั่วเหลือง 5 มิลลิลิตร และซูโครส 100 กรัม ต้นทุนชีวภัณฑ์ 151.63 บาท ต่อกิโลกรัม
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to research and development bio-substances for economic plantation. Four experiments were investigated. The results concluded (1) Liquid media containing soybean flour, 20.3 g/L MgSO4, 10.2 g/L CaCl2 and 1.0 g/L MnCl2 was suitably to increase number of antagonistic bacteria isolates TChC2 and YrIL1 at 2.15?1010 and 1.81?1010 cfu/ml after 3 days. The carrier for producing bio-pesticide Phytophthora fruit rot of passion fruit which consisting isolate TChC2 was 7thformula (20 g carboxymethyl cellulose (CMC) and 980 g talcum), while carrier of isolate YrIL1 was 9thformula (245 g MCC and 5 g MgSo4). Their cost of each bio-pesticide was 46.5 baht and 102.2 baht/kg, respectively. The highest efficiency of pathogen inhibition was 83.86% (2) Ten grams of Clausena excavata Burm.f powder soaking in 100 ml of 95% ethyl alcohol for 24 hour so 3% concentration of crude extract was sprayed to chili every 7 days in two times. The results showed highly eradicated white mite of chili. The mortality was >95% at 48 hour after sprayed. The next was application of crude extract of Clausena excavata Burm.f powder soaking in water, using 4% concentration and spraying at 3 days in four times. Thiers’s cost was 1.15 and 0.7 baht/L, while the operation cost was 2.30 and 2.80 baht/250 cc/1 time, respectively. Maintaining of crude extracts for 2 months indicated 100% maximally to eradicate white mite of chili. (3) Six outputs from research as bio-substances for controlling Xanthomonas leave blight of cabbage, foggy eyes leave spot of cos and chinese cabbage, herbal crude extract powder for eradicating white grub, myco-insecticide to control cricket in Grylidae, and attracting pheromone of diamondback moth showed minimal efficiency at 89% nearly with application of chemicals or another bio-substance in similar property. The capacity of bio-substance for reducing acidity and toxic of arsenic showed good trend to application but it should continually examine. Besides, operation cost of bio-substances from research was higher than chemicals but lower than commercial bio- substances. (4) The suitable liquid media for increasing Bacillus amyloliquefaciens , isolate B15, (1.7?1011 cfu/ml) was 5thformula containing 50 g/l of rice bran powder, 20.3 g/l MgCl2, 10.2 g/l CaCl2, and 1.0 g/l MnCl2 (cost 3 baht/l) while the carrier was 9thformula which consist of 50 g of rice powder, 8 ml Tween 20 and 5 ml ethanol. The production cost was 102.2 baht/kg so it caused of 4.50?0.1 ml clear zone when examined with Colletotrichum sp.; pathogen of post harvest disease of passion fruit. Three microorganisms supporting growth of plant showed Azospirillum sp. producing IAA hormone should multiplied in 4thformula of medium (soybean flour, 20.3 g/l MgSO4, 10.2 g/l CaCl2 and 1.0 g/l MnCl2). The highest concentration of seed was 2.93?1011 cfu/ml at 7 days so it cost was 3.88 baht/l. 11thformula of carrier which consist of 50 g corn powder, 8 ml Tween 20 and 5 ml ethanol was appropriate to product the bio-substance and it’s cost was 114.6 baht/kg. Beijerinckia sp., microorganism to fix nitrogen, showed well growth (2.5?1011 cfu/ml) in 8thformula of medium (peel cassava, 0.027 g/l starch, 0.2 g/l KH2PO4, 0.02 g/l NH4NO3, 0.02 g/l NaCl, 0.02 g/l MgSO4*7H2O and 0.2 g/l Peptone) so its cost was 2 baht/l while 20 g CMC mixed 980 g Talcum (14thformula) was suitable carrier to produce 46.50 baht/kg of cost. Actinomycetes, digesting phosphorus and potassium microorganism, showed highest increase in 9thformula of medium containing 50 g molasses, 2 g/l yeast, 0.5 g/l KH2PO4, 0.3 g/l MgSO4*7H2O. The cost was 6.43 baht/l. The highest concentration of seed was 1.7?107 cfu/ml at 7 days. Both carriers, 12thformula (50 g rice powder, 8 ml Tween 20 and 5 ml ethanol and 4thformula (800 g corn powder, 5 ml soybean oil and 100 g sucrose) were suitable material for producing the bio-substance. Theirs cost were 102.2 baht and 151.63 baht/kg, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน การบริหารศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนโครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สารชีวภัณฑ์ผลงานของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต การใช้เชื้อ Ectomycorrhiza ในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักาซินิคในดินบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 ฐานข้อมูลจีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลแตง โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ วิธีดูแลตนเองจากเพลิงไหม้สารเคมี โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก