สืบค้นงานวิจัย
แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
จรวย สุขแสงจันทร์, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive and Spawning ground of Commercial Squid around Samed Island, Rayong Province.
บทคัดย่อ: การศึกษาแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยบริเวณเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง โดยการเก็บรวบ รวมข้อมูลด้านชีววิทยาของหมึกกล้วย คุณภาพน้ำ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณรอบเกาะเสม็ดทั้งหมด 4 สถานี ดังนี้ รวบรวมตัวอย่างหมึกกล้วยจำนวน 2,045 ตัว จากเรือประมงไดหมึก พบหมึกกล้วยเพียงชนิดเดียว คือ หมึกจิ๊กโก๋ หรือหมึกหลอด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii โดยสถานีที่ 1 พบหมึกกล้วยในระยะสมบูรณ์เพศมากที่สุดในเดือนมีนาคม สถานีที่ 2 พบหมึกกล้วยในระยะสมบูรณ์เพศมากที่สุดในเดือนกันยายน สถานีที่ 3 พบหมึกกล้วยในระยะสมบูรณ์เพศมากที่สุดในเดือนกันยายน และสถานีที่ 4 พบหมึกกล้วยในระยะสมบูรณ์เพศมากที่สุดในเดือนเมษายน และกันยายน ข้อมูลคุณภาพน้ำทั้ง 4 สถานี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง และความลึกน้ำ พบว่า ข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่น ได้แก่ Trichodesmium, Proboscia, Chaetoceros และ Dactyliosolen และแพลงก์ตอนสัตว์ พบตัวอย่างลูกหมึกกล้วยในสถานีที่ 2 และ3
บทคัดย่อ (EN): Study on reproductive and spawning ground of squid around Samed Island, Rayong Province by observed on biology, water quality, phytoplankton and zooplankton in 4 stations around Samed Island. The result showed that 2,045 specimens of squid was collected from light luring fishing boat and only one species of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii was observed. The maturity stage of squid in each station found that station 1 is highest in March, station 2 and 3 is highest in in September, and station 4 found in April and September. Water quality such as temperature, salinity, Dissolve oxygen, pH, water transparent including depth in 4 stations were observed and show that are suitable for a good living of aquatic animals. The dominant species of phytoplankton in survey area were Trichodesmium, Proboscia, Chaetoceros and Dactyliosolen in addition, zooplankton paralarvae of squid were found in station 2 and 3. In conclusion, the area around Samed Island, Rayoung Province is suitable for squid in term of water quality, food and substrate for their reproductive and spawning.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2559
การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย องค์ประกอบและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดทรายแก้วและอ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง การใช้โมเดลอุปสงค์ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย การจำแนกกลุ่มของประชากรหมึกกล้วยชนิด Uroteuthis duvaucelii ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์รูปร่างของ Statolith และการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสดและวิธีการละลายที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่สูญเสียในผลิตภัณฑ์หมึกกระดองและหมึกกล้วยแช่เยือกแข็งแบบก้อน การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: กลิ่นคาวไข่ในขนม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก