สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว กรณีศึกษา: เกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2547
ประยงค์ จินดารัตน์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว กรณีศึกษา: เกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2547
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประยงค์ จินดารัตน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ในการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว 2.) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตข้าว และ 3.) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตข้าว ของเกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 120 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามด้วยค่าไคสแควร์ (X2) สรุปได้ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 เป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี การศึกษาชั้น ป.4 - ป.6 มีสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน แรงงาน 1 - 2 คน พื้นที่ทำนา 10 - 30 ไร่ ที่เป็นของตนเอง 10 - 30 ไร่ นาเช่า มากกว่า 50 ไร่ และมีต้นทุนการผลิต 1,001 - 3,000 บาท/ไร่ มีรายได้จำนวน 100,001 - 500,000 บาท/ปี นอกจากนี้พบว่า เกษตรกรเคยได้รับรู้ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและได้รับการติดต่อสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและได้รับการติดต่อสื่อสารจากเจ้าหน้าที่น้อยกว่า 5 ครั้ง และเกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำนามากกว่า 20 ปีขึ้นไป ส่วนความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าวนั้น เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกินร้อยละ 90.0 ใน 8 ประเด็น ได้แก่ การฉีดพ่นปุ๋ยในเวลาเช้าเย็น การใช้หอยเชอรี่ และปลาหมักปุ๋ยน้ำ การใช้วัตถุดิบจากพืชผักผลไม้ การใช้ถังหมักพลาสติก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเป็นสารละลายสีน้ำตาลเข้ม การใช้ปุ๋ยน้ำต้นพืชต้านทานโรค ปุ๋ยน้ำใช้ปรับโครงสร้างดิน และการใช้อัตราส่วนพืชผัก และกากน้ำตาล 3:1 สำหรับระดับการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าวนั้น เกษตรกรมีระดับการยอมรับ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว ได้แก่ การฉีดพ่นปุ๋ยน้ำในเวลาเช้าเย็น การเก็บถังหมักไว้ในที่ร่ม การใช้ปุ๋ยปรับโครงสร้างดิน อัตราส่วนการหมักหอยเชอรี่ 3:3:1 มีความต้านทานโรค หัวเชื้อผลิตจากเปลือกข้าวโพด อัตราส่วนการหมักพืช 3:1 และการใช้หอยเชอรี่หมัก 25 - 30 วัน นอกจากนี้ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกเหนือจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าวนั้น มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว อย่างมีนัยสำคัญทางสิติที่ระดับ 0.05 และ 0.5ตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการผลิตข้าว กรณีศึกษา: เกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2547
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดต่อผลผลิตข้าวนอกนา สภาพการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกร : กรณีศึกษาการผลิตข้าวนาปีในตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว แบบโรงเรียนเกษตรกร : กรณีศึกษาโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชนปี 2545 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา: โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ในจังหวัดอุบลราชธานี สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร : กรณีศึกษาการปลูกข้าวในตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการเพาะปลูก 2546/2547 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกร : กรณีศึกษาโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543-2546 จังหวัดสกลนคร การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกร ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2545 กรณีศึกษาตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2547

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก