สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Andrographis paniculata with top coat binders in feed on Immune system and Disease resistance of Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Juliwan Roongkamnertwongsa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) โดยเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมน้ำหนักเฉลี่ย 5-10 กรัม กรัม ด้วยอาหารทดลอง 7 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 อาหารผสมผงฟ้าทะลายโจรที่ไม่มีสารยึดเกาะ (T1), ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมผงฟ้าทะลายโจรยึดเกาะด้วยน้ำมันปลา (T2), ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมผงฟ้าทะลายโจรยึดเกาะด้วยไคโตซาน (T3), ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมผงฟ้าทะลายโจรยึดเกาะด้วยโซเดียมอัลจิเนต (T4), ชุดการทดลองที่ 5 อาหารยึดเกาะด้วยน้ำมันปลา (T5), ชุดการทดลองที่ 6 อาหารยึดเกาะด้วยไคโตซาน (T6) และชุดการทดลองที่ 7 อาหารยึดเกาะด้วยโซเดียมอัลจิเนต (T7) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดจากกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณเม็ดเลือดรวม ความว่องไวของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส การผลิตซุปเปอร์ออกไซด์แอนอิออน และความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Vibrio. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค EMS/AHPND และเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ผลจากการศึกษาพบว่า กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารผสมผงฟ้าทะลายโจรยึดเกาะด้วยไคโตซาน (T3) มีปริมาณเม็ดเลือดรวม และความว่องไวของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสเพิ่มขึ้น มีอัตราการตายสะสม 53% จากการติดเชื้อ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค EMS/AHPND และมีอัตราการตายสะสม 76% จากการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
บทคัดย่อ (EN): Effects of Kariyat, Andrographis paniculata with top coat binders in feed on Immune system and Disease resistance of Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Juliwan Roongkamnertwongsa* Jiraporn Jarungsriapisit and Somporn Roongkamnertwongsa Coastal Aquatic Animal Health Research Institute The effects of Kariyat (Andrographis paniculata) at the concentration of 5 g/kg feed with different top coat binders on immune system and disease resistance of Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) were studied. The shrimps (10.65?1.58 g.) used in the present study were supplied with experimental feed for two weeks. Seven treatment groups in triplication were tested: Treatment 1 Kariyat with no top coat binder; Treatment 2 Kariyat with fish oil; Treatment 3 Kariyat with chitosan; Treatment 4 Kariyat with sodium alginate; Treatment 5 fish oil; Treatment 6 chitosan; Treatment 7 sodium alginate. Haemolymph was collected and total haemocyte count (THC), phenoloxidase (PO) activity, generation of intrahaemocytic, superoxide anion, resistance to Vibrio parahaemolyticus, which is an etiological agent for Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) or Early motality syndrome (EMS), and White spot syndrome virus (WSSV) were analyzed. The Pacific white shrimp fed with Kariyat with chitosan as a top coat binder (T3) showed a significant increase of THC and PO activity. In addition, 53% and 76% of accumulated mortality rate were observed from the shrimp from this treatment challenged with V. parahaemolyticus and WSSV,
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 200,200.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-12-31
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
กรมประมง
31 ธันวาคม 2558
กรมประมง
ผลของอาหารสำเร็จรูปผสมผงฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees) ต่อการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันและอัตรารอดหลังได้รับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp. การสืบค้นและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับเชื้อ Streptococcus agalactiae ผลของสารสกัดขมิ้นชันในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) ในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดจมนํ้าและชนิดเม็ดลอยนํ้า ผลของความกระด้างของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่และอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) ร่วมกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) ในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การตรวจเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคไวรัส 5 ชนิดในกุ้งขาวแวนนาไม penaeus vannamei (Boone,1931) ในพื้นที่จังหวัดตราด การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก