สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู
เอี่ยน ศิลาย้อย - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู
ชื่อเรื่อง (EN): Efficacy of Some Systemic Fungicides for the Control of Phytophtora parasitica in Stem Rot of Betel Vine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอี่ยน ศิลาย้อย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ian Silayoi
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โรคโคนเน่าของพลูซึ่งแพร่ระบาดทำความเสียหายที่ จ. ขอนแก่น สาเหตุเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา Phytophthora parasitica Dast. ในการป้องกันและกำจัดเชื้อรานี้ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึม 5 ชนิด โดยวิธี fungal disk จากผลการทดลองปรากฎว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานี้ได้ผล 100% คือ ofurace (Vamine 15% WP); benalaxyl (Galben 10% WP) ที่ 50, 100, 250, 500 ppm a.i; etridiazole (Terazole 35% WP) ที่ 100, 250, 500 ppm a.i; และ metalaxyl (Ridomil 25% WP) ที่ 500 ppm a.i. ส่วน fosetyl aluminum (Aliette 80% WP) ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานี้ได้ผล 100% ถึงแม้ที่ 500 ppm a.i. ก็ยังมีเส้นใยของเชื้อราเจริญออกมา 1.06%
บทคัดย่อ (EN): The efficacy of five systemic fungicides was compared in-vitro for the control of Phytophthora parasitica Dqst., the causal organism of stem rot of betel vine in Khonkaen Province, Thailand. The radial growth of fungal colonies was assessed on potato dextrose agar (PDA) impregnated with the different fungicides. The growth of the fungal hyphae from the fungal disk was completely inhibited when the PDA was impregnated with either ofurace (Vamine 15% WP), or benalaxyl (Galben 10% WP) at concentrations of 50, 100, 250 and 500 ppm a.i., etridiazole (Terrazole 35%Wp) at 100, 250 and 500 ppm a.i. and metalqxyl (Ridomil 35% WP) at 500 ppm a.i. fosetyl aluminium (Aliette 80% WP) was unable to completely inhibit the growth of the fungal hyphae even at a concentration of 500 ppm a.i.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู
กรมวิชาการเกษตร
2527
เอกสารแนบ 1
ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมบางชนิดต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica NK1 สาเหตุโรคโคนเน่าของพลู การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบพลูด้วยคลื่นไมโครเวฟ ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาผลของการถ่ายเชื้อราบิวเวอเรียต่อการเจริญเติบโตของราและความรุนแรงในการก่อโรคในแมลง ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดกับเชื้อราโรคใบจุดตานก การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2) ศึกษาการแยกเชื้อจำแนกชนิดเชื้อราPhytophthora spp. และการทดสอบเชื้อต่อการเกิดโรครากเน่าของหม่อน เชื้อราในกะปิ การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet; ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสิทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก