สืบค้นงานวิจัย
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี
ปัทมา เมี่ยงมุกข์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Pesticide use behavior and risk attitude of vegetable farmers in Pathum Thani
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปัทมา เมี่ยงมุกข์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pattama Miangmuk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยง ของเกษตรกรมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์พฤติกรรม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วิเคราะห์ทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักตัวอย่าง และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี ต่อความสัมพันธ์ต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของผู้ปลูกผักตัวอย่าง ข้อมูลรวบรวมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก ผักคะน้าและถั่วฝักยาวในจังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างจำนวน 96 ครัวเรือน ปีการเพาะปลูก 2557/2558 อาศัยทฤษฎีความ คาดหวัง (Prospect Theory) และวิเคราะห์โดยเลือกสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษา ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมื่อพิจารณาความเป็นพิษ (toxicity) ตามหลักเกณฑ์การจัดระดับความเป็น พิษขององค์การอนามัยโลกพบว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกร ของผู้ปลูกผักคะน้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ใน Class I! (ระดับ พิษปานกลาง) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.77 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในขณะที่ผู้ปลูกถั่วฝักยาวใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชระดับ U (ระดับที่ไม่เป็นพิษเมื่อใช้อย่างระวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 154.74 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ทัศนคติด้านความเสี่ยงพบว่า เกษตรกร มีทัศนคติหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk averse) ทั้งหมดแต่ในระดับที่แตกต่างกัน โดยเกษตรกรที่มีทัศนคติหลีกเลี่ยงความ เสี่ยงสูงจะมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ข้อเสนอต่อหน่วยงานของราซการ ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน และเทคนิคทางเลือกให้เกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง
บทคัดย่อ (EN): The past agricultural development in Thailand has resulted in a high use of chemical pesticide. Consequently, there have been various impacts on economics, social and environment. So, studying the use of chemical pesticides and risk attitude of farmers would be important to correct farmer behavior on pesticides use. The objectives of this study were to analyze farmers’ behavior of chemical pesticides, their risk attitudes, and factors affecting the chemical pesticides use. Kale and yard long bean were selected to be the target crops. The study area was located in Pathum Thani province, where 96 households were sampled during the cropping year 2014/2015. The study employed the expectation theory to describe the risk aversion of farmers. Descriptive statistics and chi-square methods were used. The results on the behavior of chemical pesticides found that considering the World Health Organization guidelines on toxicity, most Kale farmers used pesticides at the medium level as class II at the average amount of chemical pesticide in gram active ingredient of 131.77 grams of active ingredient/ rai. That of Yard long bean farmers used chemical pesticide at class U, the unlikely to present an acute hazard level with an average amount of 154.74 grams of active ingredient/rai. When considering the risk attitude, most farmers are risk aversion, The high risk aversion farmer trended to apply higher chemical pesticide use. Suggestions to related government agencies are for instance they should disseminate the knowledge on alternative methods to chemical pesticide to farmers, e.g. biological control and IPM. A support of IPM techniques and alternative methods should be implemented widely within the country.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=05 Pattama.pdf&id=2566&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่ พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ บ้านทุ่งนาเรา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การใช้ประโยชน์ของสารสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชผัก การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร พฤติกรรมการผลิตผักและทัศนคติในการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อการสร้างเอนไซม์ของเชื้อราก่อโรคแมลง Metarhizium anisopliae PSUM04 ในสภาพห้องปฏิบัติการ ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัศนคติที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในจังหวัดสงขลา สถานภาพการผลิตและทัศนคติในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในอำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก