สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
นภศักดิ์ ทองชาติ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นภศักดิ์ ทองชาติ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก ได้ดำเนินการวิจัยกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 447 ราย จากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก 9 จังหวัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ได้ศึกษาถึงสถานภาพทั่วไปและความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการวิจัยพบว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 61.6 และ ร้อยละ 71.6 มีอายุ 41 - 50 ปี ส่วนใหญ่สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอ ร้อยละ74.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 94.8 และ ร้อยละ 56.4 จบสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 74.4 ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป การอบรม สัมมนาหรือรับความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ( ร้อยละ 54.0 ) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ( ร้อยละ 44.5 ) การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( ร้อยละ 44.2 ) มีการนำไปใช้ในระดับมาก คือการใช้งานโปรแกรม Microsoft word (ค่าเฉลี่ย 3.56) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ ใช้อุปกรณ์ในระดับมาก คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.97) โทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 3.85) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ มีความต้องการในระดับมาก คือ การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.27)ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางสามารถ ให้บริการทั้งหน่วย (ค่าเฉลี่ย 4.18) ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.17) บุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.17) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ มีปัญหาในระดับมาก คือ ขาดผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.82) ขาดโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายและสะดวกในการจัดระบบข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 3.81) การสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารที่เพียงพอในการนำข้อมูลสารสนเทศไปเผยแพร่ (ค่าเฉลี่ย 3.80) มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังนี้ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน (3) ด้านสถานที่ จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ ประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือหรือที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่จะดูแลระบบ การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ขาดการประสานงานในการพัฒนาระบบในหน่วยงาน ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขาดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ความต้องการเอกสารเผยแพร่เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันออก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการรับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความต้องการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหนองคาย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก