สืบค้นงานวิจัย
รายงานการวิจัยแบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขวัญกมล ดอนขวา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยแบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): A model of factors in the sufficiency economy and philosophy creative economics affecting the economic development of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ขวัญกมล ดอนขวา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ได้รับอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: ได้รับอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รายงานการวิจัยแบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2557
การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น งานวิจัยเรื่อง ชุดทดสอบหาสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้างในผัก การพัฒนาแบบจำลองตลาดยางพารา : กรณีศึกษาชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี การศึกษาการปรับปรัวและผลผลิตทางเศรษฐกิจของพันธุ์งานในภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลแมลงศัตรูธรรมชาติของวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปริมาณปรอทในปลาทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย รายงานการวิจัยผลของวิธีการขนส่งสุกรขุนในประเทศไทยที่มีต่อสวัสดิภาพและคุณภาพซาก การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน : ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยเบื้องต้น

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก