สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแร่ธาตุบางชนิดในพลาสมาของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก
บุญรัตน์ ประทุมชาติ - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแร่ธาตุบางชนิดในพลาสมาของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก
ชื่อเรื่อง (EN): The variations of concentrations of some minerals in plasma of Litopenaeus vannamei juvenile under shock condition
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คำสำคัญ: กุ้ง
บทคัดย่อ: การวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีในเลือดของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก ใช้กุ้งขาวจากบ่อเลี้ยงความยาวเฉลี่ย 11.3 + 1.2 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 10.8 + 1.5 กรัม เลี้ยงในน้้าความเค็ม 25 ppt ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design :CRD) แบ่งออกเป็น 2 ชุดการทดลอง กุ้งที่ปกติและกุ้งสภาพช็อค (อาการตัวเกร็งงอ ล้าตัวมีสีขุ่นขาวบางส่วน) ท้าการทดลอง 5 ซ้้า ซ้้าละ 30 ตัว แล้วจึงท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดกุ้งระยะลอกคราบ D0 เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง คลอรีน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส โปรตีน และออกซีฮีโมไซยานิน จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นโซเดียม แคลเซียม แมงกานีส ทองแดง คลอรีน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส และโปรตีนในพลาสมาของกุ้งขาวสภาพก่อนช็อคและที่อยู่ในสภาพช็อคมีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ความเข้มข้นของแมกนีเซียม และออกซีฮีโมไซยานินมีค่าลดลง (p<0.05) ขณะที่ความเข้มข้นโพแทสเซียมสูงขึ้น (p<0.05) ในพลาสมาของกุ้งขาวสภาพช็อค
บทคัดย่อ (EN): Physicochemical variation in the hemolymph of white shrimp juvenile (Litopenaeus vannamei) under shock condition were studied. Pond-reared shrimp with average size of 11.3 + 1.2 cm in total length and 10.8 + 1.5 g in total weight were used. They were cultured in 25 ppt. The experiment was divided into 2 sets of normal shrimp (Control) and shrimp shock (partly white and tight body: treatment) as followed Completely Randomized Design (CRD). The five replications (30 shrimps per replication) were operated. The hemolymph of the shrimp samples at stage D0 were randomly collected for determining concentrations of sodium, potassium calcium magnesium, manganese copper, chlorine, sulphur, phosphorus, protein and oxyhemocyanin. The results showed that concentration of sodium, calcium, manganese, copper, chlorine, sulphur, phosphorus and protein in plasma of control and treatment groups were not significantly different (p>0.05). Concentrations of magnesium and oxyhemocyanin showed significantly (p<0.05) lower and potassium showed significantly higher (p<0.05) in the plasma of shrimp shock.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแร่ธาตุบางชนิดในพลาสมาของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก
มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กันยายน 2560
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันต่อการรอดตาย พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสรีระเคมีของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศน์ระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) กับกุ้งท้องถิ่นของประเทศไทย ในระบบนิเวศจำลอง วิธีที่เหมาะสมในการลำเลียงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ให้มีชีวิตแบบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ มันกุ้งจากหัวกุ้งขาว ( Litopenaeus vannamei): กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและผลของการใช้เอนไซม์โปรตีเนสต่อผลผลิตและสมบัติบางประการ ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ สรีระเคมี กิจกรรมเอนไซม์ทริปซิน และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆ การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ ความถี่ของการลอกคราบ และสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำ และผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่นที่ความเค็ม 3 ระดับ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก