สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง
อรรัตน์ มงคลพร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง
ชื่อเรื่อง (EN): Selection and development of karen chilli (Capsicum frutescense L.) for central Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรรัตน์ มงคลพร
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง” แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวอรรัตน์ มงคลพร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่สามารถปรับตัวได้ดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง และมีลักษณะผลตามความต้องการของตลาด ได้แก่ ผลอ่อน สีขาวหรือขาวเหลือง สีเขียวอ่อนหรือเขียว ระยะสุกแก่สีผลส้มหรือแดง ความหนาเนื้อมากกว่า 0.5 มม. เนื้อไม่เละ และ มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย และโรคยอดเน่า จากการศึกษาวิจัย ได้รวบรวมพริกกะเหรี่ยง จำนวน 30 พันธุ์ นำมาปลูกทดสอบเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้ากะเหรี่ยงเวียงพิงค์และกะเหรี่ยงศรีไพร ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ้ำ จากการประเมินพันธุ์ และทดสอบความต้านทานโรคทั้ง 3 ในห้องปฎิบัติการและสภาพแปลงปลูก พบว่า พริก 7 พันธุ์ คือ CA2751 สกว33 CA2082 CA2745 CA2024 สกว135 สกว197 ให้ผลผลิตสูง แสดงลักษณะต้านทานโรค และปรับตัวได้ดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง ส่วนอีก 8 พันธุ์ คือ CA2084 CA024 CA2054 CA081 CA2025 สกว209 CA2026 และ สกว233 เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตต่ำ แต่สามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมของลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนส โรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย และ โรคยอดเน่า เพื่อพัฒนาต่อยอดได้ ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ ได้สายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีศักยภาพและปรับตัวได้ในพื้นที่ราบ สำหรับนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรปลูก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-02-02
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-02-01
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2561
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกพันธุ์หม่อนที่ทนทานต่อความเค็ม การปรับปรุงพันธุ์หม่อนให้เหมาะกับเขตเกษตรอาศัยน้ำฝน I. การคัดเลือกพันธุ์หม่อนลูกผสม การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อพื้นที่โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในภาคเหนือของประเทศไทยงบประมาณ 3 ปี 2,500,000.- บาท (ปีที่ 2) การคัดเลือกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง การคัดเลือกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง การคัดเลือกและการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ลักษณะและการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลำไย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก