สืบค้นงานวิจัย
โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหารจังหวัดสกลนคร
สมศักดิ์ ระยัน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหารจังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง (EN): Fish community distribution in Nong Han, Sakon Nakhon province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศักดิ์ ระยัน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Somsak Rayan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ดำเนินการสำรวจด้วยชุดเครื่องมือข่าย 7 ขนาดช่องตา (20, 30, 40, 55, 70, 90 และ 120 มิลลิเมตร) และตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำจำนวน 10 สถานีตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยสุ่มตัวอย่างทุก 3 เดือน วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างของประชาคมปลาตามสถานีและระยะเวลาสำรวจ ดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศและการวิเคราะห์สถิติแบบหลายตัวแปร ผลการศึกษาพบว่าในหนองหารมีความหลากหลายและความชุกชุมของพันธุ์ปลา 16 ครอบครัว 52 ชนิด พบครอบครัวปลาตะเพียนมากที่สุดรวม 23 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 44.23 รองลงมาเป็นครอบครัวปลาดุกพบ 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 7.69 ค่าร้อยละของโอกาสในการพบปลาแต่ละชนิดตามสถานีและเดือนสำรวจที่มีความถี่พบเป็นประจำมากกว่าร้อยละ 80 มี22 ชนิด ความชุกชุมโดยชนิดพันธุ์ปลา พบว่าองค์ประกอบโครงสร้างชนิดปลาโดยน้ำหนักที่ร้อยละสะสมประมาณ 80 พบปลาตะเพียนทรายเป็นชนิดที่มีสัดส่วนโดยน้ำหนักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมด และองค์ประกอบโครงสร้างชนิดปลาโดยจำนวนที่ร้อยละสะสมประมาณ 80 พบปลาแป้นแก้วเป็นชนิดที่มีสัดส่วนโดยจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.27 โครงสร้างกลุ่มปลาตามชนิดพบกลุ่มปลาเกล็ด กลุ่มปลาหนัง กลุ่มปลากินเนื้อ และกลุ่มปลาอื่นๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.23, 15.39, 3.85 และ36.54 ตามลำดับ ค่าดัชนีความมากชนิดของปลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.65+0.44 ค่าดัชนีความเท่าเทียมที่แสดงการกระจายของชนิดปลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.84+0.02 และค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91+0.07
บทคัดย่อ (EN): A study on fish community in Nong Han, Sakon Nakhon province was carried out to determinediversity and abundance of fish. Fish samples were collected using 7 sets of gill net which are different in meshsize, at 10 stations including water quality during March-November 2011. All data was analysed to find out the fishcommunity structure according to station and time. Results showed that diversity and abundance of fish in NongHan were 16 family with 52 species of fish found in this study. Pantius brevis was the most abundance species foundby weight (14.81%) and Parambassis notatus was the most abundance species found by number (46.27%). Fourgroups classified by weight were carp (44.23),catfish (15.39), murrels (3.85) and miscellaneous (36.54). Moreover,the average Shannon-diversity, richness and evenness index were 2.91+0.07, 5.65+0.44 and 0.84+0.02 respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P821.pdf&id=1381&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหารจังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา โครงสร้าง และการแพร่กระจายของประชาคมปลาในพรุควนเคร็ง โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพน้ำและประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา ในแม่น้ำน่าน โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำจันทบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก