สืบค้นงานวิจัย
การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
สุรินทร์ ชนะทอง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรินทร์ ชนะทอง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ลักษณะส่วนบุคคลและสังคมของเกษตรตำบล (2)การแสดงออกในบทบาทการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบล (3)ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบล ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 187 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของเกษตรตำบลต่อการแสดงออกในบทบาทการนิเทศงานของเกษตรอำเภอ ซึ่งข้อมูลได้วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีอายุโดยเฉลี่ย 36 ปี ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดมีสถานภาพสมรสแล้ว และส่วนมากมีระดับการศึกษาอยู่ในระดบปริญญาตรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการและดูงานเฉลี่ย 13 ครั้งต่อปี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ย 10 ปี นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีความถี่ในการรับการนิเทศงานจากเกษตรอำเภอเฉลี่ย 14 ครั้งต่อปี การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนมากรับรู้ว่าเกษตรอำเภอแสดงออกในบทบาทการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางและสามารถเรียงลำดับการรับรู้ต่อการแสดงออกในบทบาทการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรทั้ง 4 ด้าน จากระดับมากไปน้อยคือบทบาทด้านบุคลากร(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.02) บทบาทด้านการพัฒนาโครงการส่งเสริมการเกษตร(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92) บทบาทด้านการเงิน(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.84) และบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.81) ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในบทบาทนิเทศงานของเกษตรอำเภอกับลักษณะส่วนบุคคลและสังคมของผู้ให้ข้อมูล ผลการวิเคราะห์สัมพันธ์พบว่า มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวแปรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้ คือ ความถี่ในการรับการนิเทศงาน (r=ษา) ประสบการณ์การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการแลดูงาน และประสบการณ์การทำงานนั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในบทบาทการนิเทศงานของเกษตรอำเภอแต่อย่างใด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การใช้พลังอำนาจของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลและเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออก ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร ความต้องการรับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลในภาคใต้ ความต้องการและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้ ความต้องการและปัญหาในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลในเขตภาคตะวันออก บทบาทการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท ความต้องการรับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทบาทของเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลภาคตะวันตก ตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ความต้องการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตำบลใน 4 จังหวัดภาคใต้

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก