สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการรวมตัวต่อผลผลิตใน ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว
พรชัย หาระโคตร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการรวมตัวต่อผลผลิตใน ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว
ชื่อเรื่อง (EN): Relationship between heterosis and combining ability to single-cross hybrid performance of glutinous corn (Zea mays L. ceratina).
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรชัย หาระโคตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Bhornchai Harakotr
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการทดลอง คือ 1) เพื่อทดสอบหาสายพันธุ์แท้ที่เหมาะสมสำหรับสร้างข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม เดี่ยว 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการรวมตัวและความดีเด่นของลูกผสม นำข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ จำนวน 11 สายพันธุ์ จำแนกเป็นสายพันธุ์แม่ 5 สายพันธุ์ และสายพันธุ์พ่อ 6 สายพันธุ์ สร้างลูกผสมโดยวิธี North Carolina design II ได้ถูกผสมเดี่ยวทั้งหมด 30 คู่ผสม ทำการประเมินในฤดูฝนและหนาว พ.ศ. 2552 ณ หมวดพืชผัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาง แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 3 ซ้ำ ผลจากการศึกษา พบว่าคู่ผสม 101b/BW มีความดีเด่นของลูกผสม และสมรรถนะในการรวมตัวเฉพาะสูงในลักษณะการให้ผลผลิต นอกจากนี้ สมรรถนะในการรวมตัวเฉพาะมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความดีเด่นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ และความดีเด่นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยพ่อหรือแม่ที่ดี (0.68**และ 0.65** ตามลำดับ) ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้ประโยชน์สำหรับงานปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว ลูกผสมเดี่ยว
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this study were to 1) identify suitable parental lines for producing single cross glutinous corn hybrids; 2) determine correlation between heterosis and combining ability. Eleven inbred lines, five females and six males were crossed using North Carolina mating design II. The 11 parental inbred lines and 30 crosses were evaluated using Randomized complete block with three replications in the rainy and dry season 2009 at experimental farm of Khon Kaen University. The result indicated that cross between 101bt/BW was suitable for producing as single-cross hybrid because it gave high heterosis and specific combining ability (SCA) values for yield. Positive correlation was found between SCA, mid-parent heterosis (MPH) and high-parent heterosis (HPH) (0.68** and 0.65**, respectively). This information can be used in the breeding programs for selecting superior inbred lines for producing single cross of glutinous corn.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=212-217.pdf&id=990&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการรวมตัวต่อผลผลิตใน ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว ความดีเด่นของพริกลูกผสม Capsicum baccatum L. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลูกผสม ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ของ องค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์ เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis oleifera ผลงานเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนา จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลของสายพันธุ์ยีสต์ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตในโคนม ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเศษเหลือสับปะรดต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก