สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Production Development of Rice Seed Produced by Farmers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร” แก่กรมการข้าว โดย นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปัญหาและความต้องการการใช้เมล็ดพันธุของเกษตรกร 2) เพื่อถ่ายทอดความรูด้านเมล็ดพันธุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแกผู้ประกอบการและเกษตรกร และ 3) พัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และเมล็ดพันธุข้าวคุณภาพดีกระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่และถ่ายทอดสูเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป จากการศึกษาวิจัยพบว่า การติดตามการใช้เมล็ดพันธุของผู้ใช้โดยใช้แบบสอบถาม ทั้งหมด 113 ราย จากพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี สกลนคร และสุรินทร์ พบว่า ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ไดแก่ ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุข้าวและบรรจุภัณฑ์ ด้านปริมาณและช่วงเวลาจำหน่ายที่ตอบสนองต่อผู้ใช้เมล็ดพันธุข้าว ด้านราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุข้าว และด้านการประชาสัมพันธ์การผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุข้าว อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด จากการเก็บตัวอย่างผลผลิตที่ไดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรในแผนงานไปปลูก จำนวน 100 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นพันธุ์ กข31 จำนวน 9 ตัวอย่าง พันธุ กข41 จำนวน 77 ตัวอย่าง พันธุขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 14 ตัวอย่าง พบว่า ทุกตัวอย่างมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ ไดเมล็ดพันธุตามมาตรฐานมากขึ้น เกิดความน่าเชื่อถือของคุณภาพผลผลิต 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-29
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-10-28
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
กรมการข้าว
28 ตุลาคม 2558
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรเชิงบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกรโครงการศูนย์ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2545 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก