เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์

   คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ

   ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ ท่านกรุณายุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

   ท่านอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” เนื้อหาที่นำเสนอต่อท่าน อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ท่านไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

   ท่านอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง หรือลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมผู้อื่น (plagiarism) เราทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งเราอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

   เราอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การหยุด หรือการยกเลิกบริการ

   ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของท่าน ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้ ในกรณี ที่เราหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ท่าน เรามีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

   หากทางเราพบว่าท่านทำผิดบทบัญญัติในกฎเกณฑ์การใช้ เรามีสิทธิ์ที่จะทำให้พาสเวิร์ดของท่านใช้การไม่ได้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดที่เลือกโดยตัวท่านเอง หรือถูกให้โดยเรา

   เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การใช้นี้ในเวลาใดก็ได้ โดยทำการแก้ไขในหน้านี้ ท่านจะต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขที่เรามี เพราะการแก้ไขมีส่วนในการผูกมัดท่าน การใช้งานของเว็บไซต์ของท่านใด ๆ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของท่านที่จะปฏิบัติตาม และท่านจะต้องถูกผูกมัดโดยกฎเกณฑ์การใช้งานที่ถูกแก้ไขแล้วนั้น วันล่าสุดที่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์นี้ จะแจ้งไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้

3. ลักษณะไฟล์ข้อมูลที่สามารถนำเข้าระบบ

รูปแบบ

Formats

ไฟล์ภาพ

JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2)

GIF (.gif)

TIFF other versions (.tif, .tiff)

BMP (.bmp)

PNG (.png)

Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)

ไฟล์เสียง

Free Lossless Audio Codec (FLAC) (.flac)

MPEG-1 Audio Layer 3 (.mp3)

Waveform Audio Format (.wav)

ไฟล์วีดีโอ

MPEG-4 (.mp4)

ไฟล์เอกสาร

Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)

MS Word (.doc/.docx)

MS Excel (.xls/.xlsx)

รายละเอียดการจัดการไฟล์ลักษณะต่างๆ

ลักษณะไฟล์

การจัดการไฟล์

1. ไฟล์สกุล doc

บันทึกไฟล์ให้เป็น pdf/a ก่อนเผยแพร่ให้บริการ เพื่อป้องกันการแสดงผลที่ผิดปกติเนื่องจากรุ่น (version) หรือ font ของโปรแกรมไม่ตรงกัน

2. ไฟล์ pdf

บันทึกไฟล์เป็น pdf/a เพื่อให้สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง version ของโปรแกรม

3. ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย หรือมีสัญลักษณ์ที่ห้ามใช้ในการตั้งชื่อไฟล์

แก้ไขชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและนำสัญลักษณ์ที่ห้ามใช้ออก

4. ไฟล์มีข้อมูลที่มีความเสี่ยงหรือข้อมูลอ่อนไหวต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

- ตรวจสอบและประสานงานกับเจ้าของผลงานเพื่อยืนยัน

- นำข้อมูลส่วนที่มีความเสี่ยงหรือความอ่อนไหวออก

- ไม่อัพโหลดหรือเผยแพร่ไฟล์ในระบบบริการ

แผนการโอนย้ายหรือปรับปรุงมาตรฐาน Metadata และไฟล์ดิจิทัล ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

Responsive image

4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

   ท่านจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่เราอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

   ท่านจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเรา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ท่านจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเรา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

   ท่านจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของเรา รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

   ท่านจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

   ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงเรา ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

   ท่านจะไม่นำเข้าข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ของตัวท่านเองหรือของผู้อื่นเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าเอกสารของท่านมีข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวให้ท่านทำการลบ ปิดบัง หรือแก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้เสียก่อนที่จะนำเข้าสู่ระบบ

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ 

   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

   การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เรา กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์เราได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร

   แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

6. การปฏิเสธความรับผิด

   เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมที่เป็นผล หรือสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ ไวรัส ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

   นอกจากนี้เราไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ท่านยอมรับ และตระหนักดีว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

7. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   เราหรือผู้ให้อนุญาตแก่เราเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งเราหรือผู้ให้อนุญาตแก่เราเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้ หรือไม่ก็ตาม

   ท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรากำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

   ท่านจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ชื่อโดเมนของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

8. การใช้สิทธิที่อนุญาต

   ข้อมูลและไฟล์ข้อมูลที่ท่านนำเข้าสู่ระบบ เราขออนุญาตที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการทำงานของทางเรา โดยที่จะยังคงความหมายและเนื้อหาทั้งหมดไว้ เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข โดยไม่จำเป็น เช่น ท่านที่นำเข้าไฟล์เอกสาร MS Word หรือ MS Excel เข้าระบบ ทางเจ้าหน้าที่ของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยจะทำการแปลงเป็น PDF เพื่อให้บริการที่หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น

9. สัญญาอนุญาตแบบเปิด

   ผลงานที่ถูกบันทึกเข้าระบบ จะถูกกำหนดสิทธิ์แบบต่าง ๆ ตามสัญญาอนุญาตแบบเปิด (Creative Commons) ซึ่งท่านสามารถกำหนดสิทธิ์เหล่านั้นได้เองในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

   การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

11. การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

   ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อสอบถาม หรือพบข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ของท่าน

 ท่านสามารถติดต่อได้ที่ : โทรศัพท์ 0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7235 อีเมล tarr@arda.or.th

 สถานที่ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Website Usage Statement

 

1. Objectives

  Thailand Agricultural Research Repository (TARR) creates this website to represent the collections of Thailand agricultural research and knowledge. The website usage conditions are specifically probed by information in this statement. You are liable to understand the terms and conditions of this website, and/or other agreements referred to on the website before using the service.

  By accessing, browsing, and/or using this website and its content, you acknowledge that you have read, understood and agreed to be bound by the terms and conditions and to comply with all applicable laws and regulations. If you do not agree to these terms, please do NOT use this website.

 

2. Website Terms of Use Agreement

  You may receive, access, create, send, and/or browse the data; such as data files, texts, computer software, music, recordings, audios, images, videos or other graphics. As part of the website service or through the use of the website, hereinafter referred to as the “Content”, the content presented to you may be protected by the intellectual property rights of the content owners. You do not have the right to make changes, redistribute, or recreate your works in duplicate of such content whether all or in part, unless the user has reserved permission from the content owner.

  You may find inappropriate content, or vulgarity that causes displeasure to your own risk, or plagiarism to other literature. We reserve the right to screen and review, change, modify, deny and terminate any inappropriate information from the service. We may provide tools to screen such content explicitly without violating applicable laws and regulations.

  We may temporarily or permanently suspend, or terminate the rights to use of service to any particular user without prior notice if their use affects other users, or in conflicts with the law.

  In the event that we permanently suspend or cancel your rights to service, we reserve the right to delete all information related to your account without giving prior notice. You will not be able to access the service, your account details, any document files or other content saved in your account.

  If we find that you violate the provisions of this usage statement, we reserve the right to invalidate your password at any time regardless of the password chosen by you or was given by us.

  We reserve the right to modify this usage statement at any time by editing information on this page. You are liable to check this page from time to time for amended information. This statement plays a part in binding you to the use of this website. You constitute your agreement to comply in which you will be bound by the amended terms of use. The last date this statement is updated shall be mentioned at the bottom of this page.

 

3. Compatible Material File Types and Formats

Materials

Formats

Images

JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2)

GIF (.gif)

TIFF other versions (.tif, .tiff)

BMP (.bmp)

PNG (.png)

Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)

Audio files

Free Lossless Audio Codec (FLAC) (.flac)

MPEG-1 Audio Layer 3 (.mp3)

Waveform Audio Format (.wav)

Videos

MPEG-4 (.mp4)

Documents

Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)

MS Word (.doc/.docx)

MS Excel (.xls/.xlsx)

Details of file handling in various formats

File Format

File Handling

1. DOC File

Save file as pdf/a before disseminating online to prevent errors in display due to incompatible version or uninstalled typeface.

2. PDF pdf

Save file as pdf/a so the file can be opened regardless of different program versions.

3. File name in Thai or contain special symbols

Change the file name to English and omit special symbols.

4. File containing sensitive information or risks of copyright infringement

- Reconfirm with the owner.

- Remove risky or sensitive information.

- Remove the file from the public interface.

Metadata standards and digital files migration improvement plans consists of the following processes:

Responsive image

 

4. User Rights and Responsibilities

  You shall provide information about yourself, such as personal identity, or contact details that are true and up-to-date as part of the service registration process or continued access to the website.

  You shall use this website for the purposes permitted by our terms and shall not contravene the law, rules, regulations, and general practices. You will not access or attempt to access the services by any other means, including using automated methods (using scripts), in addition to the channels we provide unless you have permission from us to do so.

  You shall not participate in any interruption or interference with our services including the server and the network connected to the service.

  You shall not copy, reproduce, sell, trade or resell our services for any purpose, unless you have our permission to do so.

  You are responsible for maintaining the confidentiality of the password associated with any account used to access the service. By breaching the terms, you will be solely responsible for any damages caused to us and other users.

  You shall not give information containing personal information, or sensitive information of your own or someone else's. If your document may contain such personal or sensitive information, you should delete, anonymize, or modify the information as non-identifiable before depositing it to the system.

 

5. Links to Third Party Websites

  Links to other websites are only a service for your convenience. We are not affiliated or have the authority to control and authenticate credibility of the information in the third party website. We are not responsible for any content displayed or for any damages incurred by visiting the websites although linked to our website.

  You may provide a link on your site to our website homepage by sending a proper request.

  However, if you want to link a direct access to any internal pages of this website, you are required to have our written consent before actual publication. We reserve the right to impose any conditions upon external websites linked to our website. We are not responsible for any content displayed on the external websites linking to our website, nor any damages arising from the use of those websites.

 

6. Limitation of Liability

  We shall not be liable for any damages including losses and expenses incurred directly or indirectly, as a result of your use of this website or linked websites. We are responsible against damage, loss or expense arising from any failure to use, error, omission, interruption, defect, virus, despite we have been informed that damage may occur or such expenses may arise.

  In addition, we are not liable to users of the website, nor any persons claimed affected by the use of the website or any content. You accept and realize that we are not responsible for the user’s decision or any action resulting from the user’s reliance on such content that may cause any damage whether directly or indirectly.

 

7. Copyright and Intellectual Property Notices

  Regardless of whether those rights are registered or not, we and our licensors have the sole legal right to all ownership interests, including any intellectual properties contained in the service provided by us or our licensors.

  You must not disclose information we have classified as confidential without our prior written consent.

  You may not use our trade names, trademarks, service marks, logos, domain names without our written consent.

 

8. Permission to Use

  We ask for your permission to make changes, modifications, edits of the information and data files that you deposit into the system to comply with our standards and work processes. While retaining all meanings and contents, we will not make any changes, modifications, edits of the submission unnecessarily. For example, those who deposit MS Word or MS Excel documents, the staff of the Thailand Agricultural Research Repository (TARR) will convert them to PDF before disseminating to the website, etc.

 

9. Applicable Licenses

  All submissions shall be predefined by certain level of copyrights according to an open license of Creative Commons. The owners or host organizations are liable to specify the license terms.

 

10. Legal Terms

  Interpretation and binding to the conditions by this statement shall be implemented by the law of Thailand.

 

11. Service Contact

  Any dispute, questions, inquiry or report of copyright

infringement, please contact us per following details.

Tel : +66-2579-7435 Fax : +66-2579-7235 Email: tarr@arda.or.th

Contact address: The Office of Information Technology, Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

2003/61 Paholyothin Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok, Thailand 10900

Last update on 31st August 2022