กรุณารอสักครู่แผนการดำเนินงาน

ปีที่ 1 (15 ก.พ. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2561 ) ประกอบด้วยงาน 5 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้
 • การศึกษา ออกแบบ และกำหนด เมตะดาต้า ให้เป็นมาตรฐานสากลและครอบคลุมในการจัดเก็บ บูรณาการความรู้ และเชื่อมโยงความรู้กับเครือข่ายความรู้ด้านการเกษตรและงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการ ร่วมกับผู้ใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบและพัฒนาแพล็ตฟอร์ม และระบบนิเวศน์ สำหรับการบูรณาการข้อมูลความรู้
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและพัฒนาแพล็ตฟอร์มและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง สำหรับบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวงเกษตรฯ
 • ถ่ายทอดเครื่องมือในการนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลอย่างน้อย ๕ กรม ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย ๒ หน่วยงาน หรือ ๒ ระบบ เช่น TNRR, NRMS เป็นต้น
 • พัฒนาระบบให้บริการความรู้ตามชั้นความลับบนข้อมูลความรู้
ปีที่ 2 ประกอบด้วยงาน ๔ ส่วนหลัก ดังนี้
 • ขยายผลการนำเข้าข้อมูลและการเชื่อมโยงให้ครบทุกหน่วยงานภายในกระทรวงฯ
 • พัฒนาและขยายผลในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรในประเทศ
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเวศน์และแพล็ตฟอร์มให้ครอบคลุมกับความต้องการที่เพิ่มเติม เช่นข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลความรู้ในรูปแบบอื่น ชนิดข้อมูลความรู้ เป็นต้น
 • ปรับปรุงระบบสืบค้น และโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบช่วยในการตัดสินใจ ทั้งในเรื่องของทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย การหาผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
ปีที่ 3 เป็นการบำรุงรักษาระบบและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการที่ขยายมากขึ้น
 • บำรุงรักษาระบบและถ่ายทอดการทำงานผู้ดูแลระบบ
 • พัฒนาระบบ Research and Business Intelligence เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ วางแผน ในการบริหารจัดการงานวิจัย และกำหนดทิศทางในการพัฒนางานวิจัยและต่อยอด และการให้ทุน
 • พัฒนา และขยายผล กับเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ เช่น GODAN, FAO เป็นต้น