สืบค้นงานวิจัย
ความหลากชนิดลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
นิศาชล ฤๅแก้วมา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อเรื่อง (EN): Diversity of juvenile fishes in Bueng Khong Long, Bueng Kan province, Northeast Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิศาชล ฤๅแก้วมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nisachol Ruekaewma
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การสำรวจความหลากชนิดของลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงกันยายน 2556 รวม 4 เที่ยวสำรวจ จำนวน 9 จุดสำรวจ พบลูกปลาจำนวนทั้งสิ้น 7 อันดับ 13 วงศ์ 19 สกุล 23 ชนิด (13,933 ตัว) โดยพบในอันตับ Cypriniformes และ Perciformes มากที่สุดเท่ากันคือ 8 ชนิด (34.78%) รองลงมาคืออันตับ Beloniformes และ Gasterosteiformes พบ 2 ชนิดเท่ากัน (8.70%) วงศ์ปลาที่พบมากที่สุดซึ่งเป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจ คือ วงศ์ปลาตะเพียน ซิว สร้อย (Cyprinidae) รองลงมา คีอ วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ (Syngnathidae) วงศ์ปลาสลิต กัด กริม (Belontiidae) และวงศ์ปลาชอน (Channidae) ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): Four field trip surveys were carried out at a station of Bueng Khong Long, Bueng Kan province during December 2012 to September 2013. There were 13,933 collected of juvenile fish specimens, consisted of 7 orders, 13 families, 19 genus and 23 species. The dominant fish order found were Cypriniformes and Perciformes (8 sp. 34.78%). Order Beloniformes and Gasterosteifornes were found 2 species (8.7%). Fish family found according to greatest number least number were Cyprinidae, Syngnathidae, Belontiidac and Channidae, respectively. The dominant fish order found were Cypriniformes and Perciformes (8 sp. 34.78%). Order Beloniformes and Gasterosteiformes were found 2 species (8.7%). Fish Family found according to greatest number least number were Cyprinidae, Syngnathidae, Belontiidae and Channidae, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: http://cheqa.rmuti.ac.th/rmuti_5300/SAR%202558/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0/2.3/2.3-22.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากชนิดลูกปลาในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความหลากหลายและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล การสะสมปริมาณสารสีในลูกปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เมื่ออนุบาลด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก