สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลัง หลังเปิดตลาด AEC กรณีศึกษา : เกษตรกรและผู้ประกอบการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชาญณรงค์ การะเกษ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลัง หลังเปิดตลาด AEC กรณีศึกษา : เกษตรกรและผู้ประกอบการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อเรื่อง (EN): BAAC AEC
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชาญณรงค์ การะเกษ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Channarong Karaket
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรรายย่อย และผลกระทบหลังการเปิดตลาด AEC ที่มีผลต่อผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลัง รวมทั้งทราบถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และโอกาส ของสินค้ามันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ การศึกษาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจำนวน 364 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก 2) ผู้ประกอบการลานมันจำนวน 20 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามความสามารถรับซื้อผลผลิต ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติพรรณนาผสมผสานกับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการศึกษาผลิตภาพการผลิต (Productivity) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และศึกษารูปแบบห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลัง (Supply Chain)
บทคัดย่อ (EN): ฺBAAC AEC
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดอำนาจเจริญ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-08T03:49:26Z No. of bitstreams: 1 ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลัง หลังเปิดตลาดAEC.pdf: 180570 bytes, checksum: e4a65426c6b3a8be7d375403636e86c2 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลัง หลังเปิดตลาด AEC กรณีศึกษา : เกษตรกรและผู้ประกอบการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ
2560
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กุ้งขาวแวนนาไม การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามันสำปะหลัง การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก