สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ
ประทีป กระแสสินธุ์ และ จรรยา หงษ์ขจร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ
ชื่อเรื่อง (EN): Effectiveness and Residues of Simazine in a Coffee Plantation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประทีป กระแสสินธุ์ และ จรรยา หงษ์ขจร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prateep Krasaesindhu and Chanya Hongkajon.
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองหาประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazineกระทำในสวนกาแฟที่มีอายุ 2 ปี ที่ จ. แพร่ ระยะปลูกของกาแฟ 2.5 x 2.5 ม. ขนาดของแปลงย่อย 10x10 ตร.ม. โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำตรวจและประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชด้วยการสังเกตการณ์ และเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-5 ,5-10 , และ 10-15 ซม. จากระดับผิวดินนำไปวิเคราะห์หาผลตกค้างของ simzaine ในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลอง พบว่า simazine อัตรา 0.54 กก. ของสารออกฤทธิ์/ไร่ สามารถควบคุมวัชพืชได้ประมาณ 2 เดือน ซึ่งวัชพืชที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans) หญ้าโขย่ง (Rottboellia exaltata) ผักโขม (Amaranthus viridis) และสาบเสือ (Eupatorium odoratum) ผลตกค้างของ simazine พบว่า มีสะสมสูงสุดในดินชั้นบนระดับความลึก 0-5 ซม. รองลงไปที่ 5-10 ซม. และ 10-15 ซม. จากผิวดินตามลำดับ การสลายตัวของ simazine เกิดรวดเร็วมาก มี half life เพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น และผลตกค้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากพ่นสารเคมีนี้แล้วประมาณ 45 วัน อย่างไรก็ตามไม่พบความเป็นพิษของสารเคมีนี้ต่อต้นกาแฟเลย
บทคัดย่อ (EN): A study on the effectiveness and residues of simazine in coffee plantAtion was conducted ar a two year old coffee plantation in Phrae Province. The trees were planted in 2.5 x 2.5 m with 10-10 m2 plot size. Theherbicide simazine at the rate of 3.375 kg a.j./ha was applied at pre-emergence of the weeds in the coffee plantation soil. The effectiveness of the herbicide was evalually visually and soil samples at three different depths (0-5 , 5-10, and 10-15 cn frin siuk syrface) were cikkected at 21, 45, 90 and 135 days after herbicide application, for siamazine residues analysis. Treatments were arranged in a randomized complete block design with 4 replications. Simazine could control weeds for appoximately 2 months. The predominant weed species were Brachiaria reptans, Rottboelia exaltata, Amaranthus viridis, and Eupatorium odoratum. The residues of simazine were highest at 0-5 cm soil depth and they decreased as the depth of soil increased (5-10 and 10-15 cm respectively), The breakdown of simazine was very rapid with half life of approximately 3 weeks. there was no phytotoxicity of simazine to coffee tree shown from this experiment.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
การตรวจสอบสารตกค้างกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เพื่อรองรับมาตรการที่เข้มงวดในการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue Limits) (MRLs) ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดในไร่ชา โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัย กาแฟเพื่อสุขภาพ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยในนาหว่านน้ำตม การพัฒนา strip และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างของเครื่องดื่มและอาหาร ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา strip และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างของเครื่องดื่มและอาหาร ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ ประสิทธิภาพของสารเคมีและเชื้อราเอนโดไฟต์ Trichoderma spp. ต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคของยางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก