สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย
วัชระ เสือดี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย
ชื่อเรื่อง (EN): Integrated Research Project on Highland Rice Productivity and Marketing Subproject 3: The Qualification of Water Consumption in Paddy Field Using Alternate Wetting and Drying (AWD) System
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัชระ เสือดี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปริมาณการใช้น้ำในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้ำน้อยกับระบบนาน้ำขังบนพื้นที่สูงและศึกษาปริมาณการใช้น้ำในการปลูกข้าว 2 ลักษณะ คือ ข้าวไวต่อช่วงแสงกับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ทำการศึกษาใน 2 พื้นที่คือโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทำการการศึกษาโดยจะตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำของข้าวไวต่อช่วงแสง และข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงในแปลงข้าวนา 2 ระบบ คือ ระบบนาน้ำน้อยและระบบนาน้ำขัง (วิธีดั้งเดิมของเกษตรกร) โดยตรวจวัดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวบนพื้นที่สูง ทำการศึกษา 1 ฤดูปลูก พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ได้แก่ข้าวพันธุ์ลิกา และพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ผลการศึกษามีดังนี้ โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปลูกพันธุ์สันป่าตอง 1 ระบบนาน้ำน้อยผลผลิต 628 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้น้ำ 720.6 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ในระบบนาน้ำขัง(วิธีดั้งเดิมของเกษตรกร) ผลผลิต 576 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้น้ำ 1,111.5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ระบบนาน้ำน้อยให้ผลผลิตมากกว่านาน้ำขัง 52 กิโลกรัมต่อไร่ หรือให้ผลผลิตมากกว่า 9.0% ระบบนาน้ำน้อยใช้น้ำเพียง 64.8% ของระบบนาน้ำขัง (ใช้น้ำน้อยลง 35.2%) และที่โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระบบนาน้ำน้อยผลผลิต 980 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้น้ำ 555.5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ระบบนาน้ำขังผลผลิต 900 กิโลกรัมต่อไร่ มีการใช้น้ำ 895.4 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ระบบนาน้ำน้อยให้ผลผลิตมากกว่านาน้ำขัง 80 กิโลกรัมต่อไร่ หรือให้ผลผลิตมากกว่า 8.9% ระบบนาน้ำน้อยใช้น้ำเพียง 62.0% ของนาน้ำขัง (ใช้น้ำน้อยลง 38.0%)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
การปลูกข้าวต้นเดียวและใช้น้ำน้อยบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน บนพื้นที่สูง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์ แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก