สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี / ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์
ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี / ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์
คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรม
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาด และพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของ เกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมที่ เกษตรกรนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถไถเดินตาม ตลอดจนสภาพการผลิตการตลาด ของ อุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ ตลอดจนการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเกษตรกร เจ้าของรถไถเดินตามในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ชุด และนำมา วิเคราะห์ข้อมูโดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์ (SPSS)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198881&query_desc=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี / ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2544
เอกสารแนบ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกกาแฟบนที่สูง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม การตัดสินใจในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรต่อโครงการปรับโครงสร้างและระบบการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก