สืบค้นงานวิจัย
การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ
สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Pests Management of Physic Nut ( Jatropha curcas L. )
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด และปริมาณของ สัตรูสบู่ดำ และศัตรูธรรมชาติ ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาลที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณศัตรูสบู่ดำ และ ศัตรูธรรมชาติ และวิธีการต่างๆ ในการควบคุมศัตรูสบู่ดำ การศึกษาคำเนินการ ณ มหนิทยาลัย เทคโน โลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ระหว่างเดือน มีนาคม 2551 ถึง เมยายน 2554จากการศึกษาพบแมลงศัตรูสบู่คำ6 ชนิด ไรศัตรูพืช 2 ชนิด ศัตรูธรรมชาติ 4 ชนิด และโรค สบู่ดำ3 ชนิค ศัตรูสบู่ดำที่พบปริมาณมากได้แก่ ไรขาว เพลิ้ยไฟ เพลิ้ยแข้และ ไรแคง ตามลำดับชัตรู ธรรมชาติพบตัวห์ ที่สำคัญได้แก่ ค้วงเต่าย โรคสบู่ดำที่สำคัญได้แก่ โรศาแป้ง โรคใบไหม้ และ โรคใบจุด การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูสบู่ดำ และศัตรูธรรมชาติบปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำ ฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ พบตามสัมพันธ์ในระดับต่ำ การศึกบา ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืหเละสารเคมีในการควบคุมศัตรูสบู่ดำในห้องปฏิบัติการพบว่า สาร สกัดขาสูบ 0.5-2.0 % และ สารสกัดหางไหล 2.0 % มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเพลี้ยไฟเมื่อ เปรียบเทียบกับสารเคมีอิมิดาคลอพริค 0.075 % สำหรับสารสกัดยาสูบ 1.0-2.0 % มีประสิทธิภาพ สูงในการควบคุมเพลี้ยแป้งกียบเท่าสารเคมีมาลาไทออน 0.075 % ในขณะที่สารสกัดหางไหล 2.0% มีประสิทธิภาทสูงในการควบคุมไรแดงเทียบเท่ากับสารเคมีอามิทราซ 0.15 % ในการทดสอบโรค สบู่คำพบว่า สารสกัคยูคาลิปตัส 0.3 % มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อรา Coletonichum sp. ในขณะที่สารสกัดตะไคร้หอม 0.4 % มีประสิทธิภาพในการขับยั้ งเชื้2wrvularia sp. จากการทดสอบ การควบคุมศัตรูพืชในสภาพแปลงพบว่า สารสกัดหางไหล 1.5% และสารสกัดยาสูบ 0.5% มี ประสิทธิภาพสูงในการควบกุมเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และไรแดงโดยไม่แตกต่างทางสถิติกับสารเคมี มาลาไทออน 0.075% สารเคมีอามิทร าช 0.15% และสารเคมีอิมิดาคลอพริด 0.075%สำหรับโรคสบู่ดำ พบว่า สารเคมีแมนโคเซป 0.50% มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบไหม้จากเชื้อรา Colletorichun sp. ขณะที่สารสกัดตะไคร้หอม 0.50% และสารเคมีแมนโคเซป 0.25% สามารถควบคุมโรคใบไหม้จาก เชื้อรา Xanthomonas sp. ได้ดีที่สุด แต่จากการเปยบเทียบผลผลิตพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง สถิติ การศึกษาวิธีการตัดแต่งกึ่งพบว่า วิธีการตัดแต่งกิ่งไม่มีผลต่อปริมาณศัตรูสบู่ดำแต่ละชนิดใน ขณะเดียวกันกลับทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสัตัญทางสถิติ สำหรับวิธีการควบคุมศัตรูสบู่คำโดย วิธีผสมผสานพบว่า ปริมาณศัตรูสบู่ดำไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าการใช้สารเคฮิมิดา- คลอพริด 0.075 * ให้ผลผลิตสบู่ดำ สูงสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการ ใช้สารสกัดจากพืชร่วมกับ การตัดแต่งกึ่งข้อแยกที่ 1
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2553
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน (ปีที่ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชกลุ่ม obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ ผลของอาหารและชิ้นส่วนพืชในการชักนำให้เกิดแคลลัสของสบู่ดำ การจัดการดินตื้นปนกรวดเพื่อปลูกสบู่ดำ การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและการจัดการน้ำและธาตุอาหารของสบู่ดำอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปพืชสบู่ดำมาเป็นเชื้อเพลิง Biodiesel การประเมินศักยภาพกลุ่มชุดดินเพื่อปลูกพืชสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก