สืบค้นงานวิจัย
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คือองค์กรของ เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ ที่เลือกมาจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ มีระเบียบข้อบังคับขององค์กร สมาชิกขององค์กรก็คือผู้ใช้น้ำจากระบบชลประทานสาย เดียวกัน ขอบเขตพื้นที่กลุ่มบริหารฯ ใช้ขอบเขตของระบบส่งน้ำ เป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนส่งน้ำ 1 โซน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน มีบทบาทดังนี้ 1) เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการประสาน งาน ระหว่างผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน และส่วนราชการอื่นๆ 2) ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 3) ดำเนินการควบคุมการส่งน้ำในคลองส่งน้ำและ คูส่งน้ำ เพื่อให้มีการแบ่งปันน้ำแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม 4) ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำ ดูแลบำรุง รักษาคูส่งน้ำ และอาคารชลประทานในคูส่งน้ำ 5) ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การผลิต การตลาด
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 การบริหารจัดการน้ำชลประทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ “กรณีศึกษาพื้นที่ชลประทานทุ่งกุลาร้องไห้” การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0) การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก