สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิงข่า
นาตยา ดำอำไพ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิงข่า
ชื่อเรื่อง (EN): Zingiberaceae Crops Research and Development
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นาตยา ดำอำไพ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: พืชในวงศ์ขิงข่า เป็นพืชเมืองร้อนที่ มีสีสวยงาม สะดุดตา รูปทรงแปลก และดอกบานนาน แต่ยังไม่มีพันธุ์สำหรับการค้าและการจัดการที่เหมาะสม จำเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์เบื้องต้นสำหรับส่งเสริมและเป็นพ่อแม่พันธุ์. ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 2 การทดลอง 3 การทดลองย่อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าเพื่อการส่งออก มี 1 การทดลอง 3 การทดลองย่อย และกิจกรรมที่ 2 การศึกษาการส่งออกไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่า มี 1 การทดลอง. เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2558 (รวม 4 ปี). สถานที่ทำการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ผลการทดลอง รวมรวบพืชในสกุลกะทือ 46 ชนิด/พันธุ์ พืชสกุลเอื้องหมายนา 6 ชนิด/พันธุ์ และพืชในสกุลหงส์เหิน 10 ชนิด มากกว่า 30 สายพันธุ์ ไม่สามารถสรุปโครงการได้เนื่องจากหัวหน้าโครงการไม่รายงานสรุปผลการทดลอง คาดว่า คัดเลือกพืชสกุลกะทือ 2- 3 พันธุ์ พืชสกุลเอื้องหมายนา 1- 2 พันธุ์ และพืชในสกุลหงส์เหิน 1-2 พันธุ์
บทคัดย่อ (EN): Plants in the Zingiberaceae family A tropical flowering plants with colorful, eye-catching shapes and bloom longer. But no variaty for trade and proper management. Require selective breeding, and is a prerequisite for the promotion of commercial breeders. And pre-post havesing appropriate. Consists of 2 Activity, 2 trials, 3 Sub- trials. Activity 1: Breeding family Zingiberaceae to cut flowers for export, 1 trials., 3 Sub- trials. And Activity 2: the export of cut flowers, Zingiberaceae family, 1 trial. Starting in October 2011 ended September 2015 (4 years). Setting Trial Narathiwat Agricultural Research and Development Center. , Trang Horticultural Research Center, Yala Agricultural Research and Development Center, Sisaket Horticulture Research Centre, Chiang Rai Horticultural Research Center, Horticultural Research Center and Office of Agricultural Research and Development Region 4. The result Collects plants in the genus Zingiber 46 species / cultivars., Genus Costus 6 species / varieties. And genus Globba 10 species, more than 30 varieties. The project was not concluded. The project has not yet reported results. Expected to elect the genus Zingiber 2- 3 varieties., genus Costus 1- 2 varieties.. And genus Globba 1-2 varieties..
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิงข่า
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์ โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว โครงการวิจัยและพัฒนามะลิ โครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก