สืบค้นงานวิจัย
กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุไรรัฒท์ เนตรหาญ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่อง (EN): Approach Strategy on Gulf of Thailand Aquatic Resource Management under Fishing Pressure and Climate Change : A Case Study of Squid Resource in Pran Buri and Sam Roi Yot Districts, Prachuap Khiri khan Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในรอบ 2 ปีแรกนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านดัชนีชี้วัดทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และพลศาสตร์ประชากร ที่สามารถสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากภาวะดังกล่าว ให้เกิดเป็นภาพที่กระจ่างขึ้นและวัดผลได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อกำหนดแนวทางด้านประเภทของปัจจัยชี้วัด ด้านระยะเวลา ตลอดจนด้านเทคนิควิธีการในการศึกษาติดตามผลกระทบที่สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ ซึ่งจะทำให้การวางแผนการศึกษาในระยะต่อไป จะทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ไฟล์แนบ Proposal ไฟล์แนบ ProgressObjectiveศึกษาลักษณะทางชีววิทยาและโครงสร้างประชากรของหมึกกล้วย สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีการทำประมงหมึกกล้วย โครงสร้างของชุมชนและรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ผลกระทบของการทำการประมงต่อทรัพยากรหมึกStatusอยู่ระหว่างดำเนินการExpected BenefitIntermidiate Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านโครงสร้างประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการตอบสนองต่อปัจจัยทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ Primary Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านชนิดและองค์ประกอบอาหารของหมึกกล้วย Goal Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านสภาวะทรัพยากรของหมึกกล้วยในปัจุบัน Primary Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านลักษณะลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำทั้งทางด้านกายภาพและเคมี Intermidiate Result : ความรู้ด้านลักษณะรูปแบบการเคลื่อนตัวของน้ำทะเล Primary Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านลักษณะผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งที่เกิดจากกิจกรรม ของมนุษย์และธรรมชาติ Intermidiate Result : ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทรัพยากรหมึกกล้วย Intermidiate Result : ข้อมูลโครงสร้างของชุมชนประมงและสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ศึกษา Primary Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมึก ปริมาณการลงแรงทางการประมง ชนิดและปริมาณหมึกที่นำมาใช้ประโยชน์ Intermidiate Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านต้นทุนผลตอบแทนจากการทำประมงหมึก Intermidiate Result : ทราบผลกระทบจากการทำประมงต่อทรัพยากรหมึกและระดับความขัดแย้งของชุมชนประมงต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง Goal Result : ทราบปัจจัยที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหมึก และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร Goal Result : ทราบแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหมึกภายใต้การจัดการประมงร่วม Intermidiate Result : ได้ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและทรัพยากรประมงเขตชายฝั่ง Intermidiate Result : ได้แนวทางอนุรักษ์แหล่งประมงทะเลและเป็นการดูแลเส้นทางการอพยพเคลื่อนที่ของทรัพยากรสัตว์น้ำสำคัญ ( อาทิ ปลาทู ปลาหลังเขียว และปลากะตัก  ฯลฯ) ได้ต่อไป Goal Result : การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
บทคัดย่อ (EN): This project aimed to study utilization of fishery resources, the production of economically important fish species, criteria of resource exploitation assessment, and adaptation of small-scale fishers on sufficient economy-based fisheries. The study area was around the coast of Bang Nam Chuet, Pak Nam, Bang Ma-Praw and Na Paya Sub-districts of Lang Suan District and Lamae Sub-districts of Lamae District, Chumporn Province. Aquatic resource survey, In-depth interview and structured interview were applied in this study. Results revealed that there were two categories of fisheries; commercial and artisanal fisheries. The most popular commercial gears were trawls, push net, surrounding net and squid luring light. For artisanal fisheries, most fishers used gears more than one type. Changes in fishing gears correspond with changes in fish abundance in each season and location. The most frequently found gears were gill nets and falling gear. The benefits of the most popular artisanal gears were based on the structured interview approach. Squid luring light, indo-pacific mackerel gill net, and swimming crab gill net were the most frequently found gears. The results showed that swimming crab gill nets (807 Baht per day) had the highest net profits comparing to other gears (575 Baht/day for indo-pacific mackerel and 386 Baht/day for squid luring light). The median point of fishing problem was 23.3 points, which was in the low level. However, considering details of each aspect of problems, resource problem was the most important issue (mainly, declining of production and individual size), followed by environmental problem (mainly, sand deposition in canal and climate variation), fishing problem (mainly, increasing of commercial vessel and fishing capacity), and social problem (mainly, indebtedness and drug abuse). Moreover, comparing the production by surveyed months during 2014-2015, the highest production was found in February 2015. For the study on adaptation, the results showed that fishers had more adaptation in monsoon season than in summer season. During monsoon season, most small-scale fishers tended to stop or decrease fishing to minimize the risk. It is There was association between adaptation of fishers and individual characteristics (i.e., planning, preparation, learning exchanges and decision-making) (rs =0.239, p<0.05) Therefore, the adaptive strategy development of small-scale fishers may need the information center system for decision-making, critical thinking, learning how to record, learning exchanges with neighbor, and suitable production management to develop themselves for unexpectedly changes.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557
การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรหมึกในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประมงในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนใน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก