สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
สุรพล จัตุพร - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Model Development of Integrated Rice Production Technology Transfer by Smart Farmers to Target Farmers in Non-Irrigated Areas Suphanburi Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรพล จัตุพร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี” แก่กรมการข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแบบชาวนาสู่ชาวนาโดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการผลิตข้าว สู่เกษตรกรเป้าหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกร จะต้องพัฒนาให้ชาวนาต้นแบบมีศักยภาพและมีคุณสมบัติ ๓ ประการ (มีความรู้เรื่องข้าวที่สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถที่จะทำเป็นตัวอย่าง และมีการพัฒนาตนเองให้เป็นครูชาวนา) ในการเป็นชาวนาต้นแบบที่สามารถประยุกต์ความรู้วิชาการต่างๆ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนา ด้วยการสร้างศรัทธา และขยายมวลชนเพื่อการพัฒนาให้เป็นพนักงานข้าวประจำท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป            ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางชาวนาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำนาในแต่ละพื้นที่สู่ชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ในรูปแบบชาวนาสู่ชาวนา ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีที่ได้ถ่ายทอดสู่ชาวนา ได้รับการยอมรับจากชาวนาได้ดีขึ้น 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมการข้าว
30 กันยายน 2558
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2) แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การใช้พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก