สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
วราภรณ์ เรืองรัตน์, อมรรัตน์ ถนนแก้ว - มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
ชื่อเรื่อง (EN): The Study of Packing on Shelf Life of Unpolished Rice
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พื้นฐานและสมบัติทางกายภาพของข้าวกล้องข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง พบว่า ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และ เถ้า ร้อยละ 11.13, 9.17 , 9.57, 4.56 และ 1.43 ตามลับดำ ข้าวกล้องข้าวสังข์หยดมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 42.33 ค่าสีแดง-น้ำเงิน (a*) เท่ากับ 11.22 ค่าสีเหลือง-เขียว (b*) เท่ากับ 30.38 การหุงข้าวกล้องโดยวิธีการนึ่งโดยมีอัตราส่วนของข้าวกล้องต่อน้ำเป็น 1:2 ให้ลักษณะข้าวสุกที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาข้าวสังข์หยดที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้ภาชนะบรรจุแตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ โพลิเอธิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP) ไนลอน (NY) และ อลูมินัมฟอยล์ (AL) โดยมีการเทคนิคการบรรจุ 3 แบบ คือ การบรรจุแบบบรรยากาศปกติ การบรรจุแบบสุญญากาศ และการบรรจุโดยใช้สารดูดออกซิเจน จากการทดลองพบว่า ภาชนะบรรจุและกรรมวิธีการบรรจุส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เมื่อเก็บรักษาข้าวกล้องเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าการเก็บรักษาในถุง PE พบการปนเปื้อนของมอดและไข่แมลงในผลิตภัณฑ์ ส่วนถุง PP, NY และ AL มีคุณสมบัติป้องกันการปนเปื้อนของแมลงได้ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ ปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) และปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (ค่า TBA) ข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยดที่บรรจุในถุง PP มี ปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) และค่า TBA สูงที่สุด จากการทดลองพบว่าการบรรจุแบบสุญญากาศและการใช้สารดูออกซิเจน ในถุง NY และ AL มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดกลิ่นหืนได้ไม่แตกต่างกัน เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นพบว่า ค่าความสว่าง (L*) และ ค่าสีเหลือง (b*) ของข้าวสังข์หยดมีค่าลดลง ในขณะเดียวกันค่าสีแดง (a*) มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า การเก็บรักษาข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยดเมืองพัทลุงในถุงพลาสติกชนิด PP, NY และ AL สามารถเก็บรักษาข้าวกล้องได้อย่างน้อย 6 เดือน โดยที่ผู้บริโภคยังให้การยอมรับในระดับเดียวกับข้าวที่ไม่ผ่านการเก็บรักษา
บทคัดย่อ (EN): Proximate composition and physical properties of brown rice of Sanyod Muang Phatthalung Rice (BSR) were analyzed. Data showed that BSR contained moisture 11.13%, protein 9.17%, lipid 9.57%, fiber 4.56 % and ash 1.43% , respectively. The color measurement found that lightness (L*), redness (a*), and yellowness of BSR were 42.33, 11.22 and 30.38, respectively. Cooking of BSR by steaming method with the ratio 1:2 of SBR and water had the highest cooking quality. Quality changes of BSR during storage at room temperature were also studied. SBR was packed in 4 types of plastic bag; polyethylene (PE), polypropylene (PP), nylon (NY) and aluminum foil (AL). The samples were packed in atmosphere, vacuum and oxygen absorber conditions. Samples were stored at room temperature for 6 months. The data shown that type of packaging and packing method had directly impact on the quality changes of BSR during storage. The insects were found in PE sample after storage for 1 month. PP, NY and AL samples had no contamination of insect up to 6 months. The increasing storage time resulted in increased water activity (aw) and moisture content and lipid oxidation (TBA value) of SBR. PP samples had the highest moisture content, aw and TBA value during storage. Vacuum and oxygen absorber had no significant different in TBA value. The increase of a* and decrease of L* and b* were observed when the storage time increase. The sensory test showed that storage of BSR in PP, NY and AL for 6 months had the same sensory level with non storage SBR.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291384
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30 กันยายน 2551
เอกสารแนบ 1
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย การศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกบริโภคหนึ่งมื้อ และอายุการเก็บรักษาน้ำพริกปลาดุกย่าง ผลของระดับความรุนแรงของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดข้าวพันธุ์หลัก การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์ เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก