สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร
ชัชรี มนูญภัทราชัย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัชรี มนูญภัทราชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ตระการศักดิ์ มณีภาค
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงภูมิหลังของเกษตรจังหวัด ทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการทางเกษตรเกี่ยวกับการประสานงาน ผลงานวิจัย ตัวนักวิจัยและวิธีการดำเนินงานของหน่ายงานวิชาการนั้น ๆ รวมทั้งได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การศึกษา สถานะภาพทางราชการ และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกับระดับทัศนคติของเกษตรจังหวัด โดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ถึงเกษตรจังหวัดต่างๆ รวม 72 จังหวัดและได้รับคำตอบกลับคืนมา 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.17 และพบว่า เกษตรกจังหวัดส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 48 ปีขึ้นไป (52.64) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเป็นส่วนมาก (59.65) สถานภาพทางราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6 (52.64) สำหรับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดมานั้นส่วนใหญ่จะเพิ่งมาดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 ปี (52.63) ส่วนในเรื่องของเพศและศาสนานั้นพบว่าเกษตรจังหวัดเป็นเพศชายและนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ในเรื่องทัศนคติของเกษตรจังหวัดนี้พบว่า เกษตรกจังหวัดมีระดับทัศนคติที่ค่อนข้างดีต่อการประสานงานกับหน่วยงานวิชาการเกษตร โดยเฉพาะหน่วยงานในจังหวัด เช่นเดียวกับทัศนคติที่มีต่อตัวนักวิชาการในหน่วยงานในจังหวัดนั้น เกษตรจังหวัดจะมีระดับทัศนคติค่อนข้างดีแต่เมื่อพิจารณาถึงทัศนคติของเกษตรจัวหวัดที่มีต่อผลงานวิจัยและลักษณะการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานทางวิชาการเกษตรแล้วพบว่า เกษตรจังหวัดมีระดับทัศนคติที่แสดงว่าไม่แน่ใจต่อผลงานวิจัยและลักษณะการดำเนินงานและจากการทดสอบสมมติฐานการวิจบพบว่า มีความแตกต่างระหว่างระดับอายุกับระดับทัศนคติของเกษตรจังหวัดกับมีความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดกับระดับทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร และพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาหรือสถานะภาพทางราชการกับระดับทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการทางเกษตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร ทัศนคติของเกษตรจังหวัดต่อบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2542 ความคิดเห็นของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานข้าวประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดที่มีต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ปี 2545

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก