สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, สุภาพร กลิ่นคง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ
ชื่อเรื่อง (EN): Study of Viroids in pummelo for pummelo export
บทคัดย่อ: จากการสำรวจเชื้อไวรอยด์ในสวนส้มโอ พันธุ์ทองดี ส้มโอขาวใหญ่ ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ส้มโอขาวพวง ส้มโอไร้เมล็ด และส้มชนิดอื่นๆที่ปลูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง ส้มเช้ง มะนาว และ มะกรูด ในช่วงปี 2553-2554 ในจังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก และปราจีนบุรี จำนวน 203 ตัวอย่าง โดยการสุ่มเก็บ ในแต่ละตัวอย่างจะเก็บใบแผ่เต็มที่แล้วทั้ง 4 ด้านของทรงพุ่ม นำมาสกัดอาร์เอ็นเอและตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ส้มด้วยเทคนิค reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ด้วยไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อCitrus exocortis viroid (CEVd), Citrus viroid–I (CVd-I) หรือ Citrus bent leaf viroid (CBLVd), Citrus viroid –II (CVd-II) หรือ Citrus cachexia viroid (CCaVd), Citrus viroid –III (CVd-III) และ Citrus viroid –IV (CVd-IV) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ตรวจไม่พบเชื้อไวรอยด์ส้มทั้ง 5 ชนิดในตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบทั้งหมด จากการสำรวจเชื้อไวรอยด์ในสวนส้มโอ พันธุ์ทองดี ส้มโอขาวใหญ่ ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ส้มโอขาวพวง ส้มโอไร้เมล็ด และส้มชนิดอื่นๆที่ปลูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง ส้มเช้ง มะนาว และ มะกรูด ในช่วงปี 2553-2554 ในจังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก และปราจีนบุรี จำนวน 203 ตัวอย่าง โดยการสุ่มเก็บ ในแต่ละตัวอย่างจะเก็บใบแผ่เต็มที่แล้วทั้ง 4 ด้านของทรงพุ่ม นำมาสกัดอาร์เอ็นเอและตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ส้มด้วยเทคนิค reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ด้วยไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อCitrus exocortis viroid (CEVd), Citrus viroid–I (CVd-I) หรือ Citrus bent leaf viroid (CBLVd), Citrus viroid –II (CVd-II) หรือ Citrus cachexia viroid (CCaVd), Citrus viroid –III (CVd-III) และ Citrus viroid –IV (CVd-IV) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ตรวจไม่พบเชื้อไวรอยด์ส้มทั้ง 5 ชนิดในตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบทั้งหมด
บทคัดย่อ (EN): Citrus viroids survey in Pummelo orchards, Tongdee, Khao yai, Khao numphung, Khao taengkwa, Khao puang, seedless pummelo varieties and other Citrus spp. which have been planted near by Pummelo such as Citrus reticulate (Say numphung variety), Citrus sinensis (Som cheng variety), Citrus aurantifolia (Lime), and Citrus histrix (Makrud lime), in 2010-2011 in Kanchana Buri, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Sakorn, Samut Songkram, Bangkok, Chainat, Nakorn Nayok, and Pracheen Buri provinves. There were 203 samples be collected of mature leaves by sampling at 4 quadrant of citrus tree shrub. The samples were done RNA extraction and Citrus viroid detection by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) technique with specific primers of Citrus exocortis viroid (CEVd), Citrus viroid–I (CVd-I) or Citrus bent leaf viroid (CBLVd), Citrus viroid –II (CVd-II) or Citrus cachexia viroid (CCaVd), Citrus viroid –III (CVd-III) and Citrus viroid –IV (CVd-IV). Base on this work, all the collected samples were shown none of 5 Citrus viroids. Citrus viroids survey in Pummelo orchards, Tongdee, Khao yai, Khao numphung, Khao taengkwa, Khao puang, seedless pummelo varieties and other Citrus spp. which have been planted near by Pummelo such as Citrus reticulate (Say numphung variety), Citrus sinensis (Som cheng variety), Citrus aurantifolia (Lime), and Citrus histrix (Makrud lime), in 2010-2011 in Kanchana Buri, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Sakorn, Samut Songkram, Bangkok, Chainat, Nakorn Nayok, and Pracheen Buri provinves. There were 203 samples be collected of mature leaves by sampling at 4 quadrant of citrus tree shrub. The samples were done RNA extraction and Citrus viroid detection by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) technique with specific primers of Citrus exocortis viroid (CEVd), Citrus viroid–I (CVd-I) or Citrus bent leaf viroid (CBLVd), Citrus viroid –II (CVd-II) or Citrus cachexia viroid (CCaVd), Citrus viroid –III (CVd-III) and Citrus viroid –IV (CVd-IV). Base on this work, all the collected samples were shown none of 5 Citrus viroids.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2556
เปรียบเทียบเกษตรดีที่เหมาะสม(ส้มโอ)กับการผลิตส้มโอของเกษตรกรในภาคตะวันตก ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของสมาชิกชมรมผู้พัฒนาคุณภาพส้มโอในจังหวัดนครปฐม การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก การศึกษาต้นตอของส้มโอ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ส้มโอ สถานการณ์การผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ส้มโอ สภาพการผลิตส้มโอของเกษตรกรในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก