สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ
ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Research on Ginger production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ ดำเนินการเพื่อหาเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาในการผลิตขิงให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด มีจุดประสงค์หลักคือ การหาแนวทางแก้ปัญหาโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum ในการผลิตขิง รวมทั้งหาเทคโนโลยีในด้านอื่น เพื่อสามารถทำให้การผลิตขิงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ การแก้ปัญหาด้านเชื้อ R. solanacearum ได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมพันธุ์ขิงที่มีการปลูกในประเทศไทยในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะทนทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum พบว่าพันธุ์จากจังหวัดเลย มีแนวโน้มทนทานโรคได้ดีที่สุด และให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 590 กิโลกรัมต่อ 100 ตารางเมตร การใช้เครื่องไปโอรีแอกเตอร์ มาผลิตหัวพันธุ์ขิงสามารถเลี้ยงต้นได้มากกว่าการเลี้ยงบนอาหารแข็ง 10-15 เท่า และเปลี่ยนแปลงลักษณะขนาดของภาชนะได้ตามความต้องการ สามารถเปลี่ยนถ่ายอาหารได้ง่าย โดยเปลี่ยนเฉพาะภาชนะบรรจุอาหาร ไม่ต้องตัดแต่งพืช ทำให้ลดเวลาและแรงงานลงได้ โดยสูตรอาหารสังเคราะห์ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงเนื้อเยื่อขิงคือสูตร MS+ 2 mg/lBA+ 4% Sucrose + 0.8% Agar) เนื่องจากสามารถชักนำให้เกิดหน่อขิงใหม่สูงเฉลี่ย 4.08 หน่อ และวิธีการปลูกหัวพันธุ์ขิงเนื้อเยื่อ G0 หลังนำออกจากขวดการใช้ระยะปลูก 15 เซนติเมตร ให้ผลผลิตมากที่สุด และวิธีการปลูกหัวพันธุ์ขิงเนื้อเยื่อ G1 การปลูกแถวเดียวไม่มีการพูนโคน ใช้พลาสติกคลุมแปลงให้ระบบปุ๋ยไปกับน้ำแบบน้ำหยดให้เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวสูงสุด 78 - 82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักต่อหลุมเฉลี่ย และผลผลิตต่อไร่ ของขิง อยู่ระหว่าง 266 – 625 กรัม และ 3,051 – 7,251 กิโลกรัม ตามลำดับ การจัดการโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum การเตรียมดินใช้ยูเรียและปูนขาว อัตรา 80:800 กิโลกรัมต่อไร่ ทำการอบดิน จุ่มหัวพันธุ์ด้วยเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ ดินรากกล้วย no. 4 อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ w/v และรดแปลงปลูกหลังปลูกขิงทันที แล้วรดซ้ำทุกๆ 30 วัน ถ้าเริ่มพบการเกิดโรคเหี่ยวให้ราดด้วยเชื้อ B. Subtilis ทุกสัปดาห์ และขุดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงและเผาทำลายการศึกษาการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความรุนแรงของโรคนั้น พบว่า การปลูก ข้าวไร่ ถั่วเหลือง ก่อนมีการปลูกขิง ในพื้นที่เดิมสามารถให้ผลผลิตขิงได้ดี มีเปอร์เซนต์การเกิดโรคเน่าลดลง การศึกษาพืชตระกูลกะหล่ำที่มีสาร isothiocyanates (ITCs) สามารถยับยั้งเชื้อ R. solanacearum ในห้องปฏิบัติการนั้น พบว่าชุนฉ่าย #77 สามารถยับยั้งการเจริญของโคโลนีแบคทีเรีย Rs. ได้ดีที่สุด การบริหารจัดการวัชพืชในแปลงปลูกขิงนั้น พบว่าควรทำการป้องกันกำจัดวัชพืชตั้งแต่ขิงยังเล็กจะควบคุมวัชพืชได้ดี ทำให้ทุนค่าใช้จ่ายสามารถป้องกันกำจัดได้ดีและง่าย ในการควบคุมวัชพืช นอกจากนี้การทดสอบการใชปุ๋ยพบว่าการใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 100 กก./ไร่เมื่อขิงอายุ 1 และ 2 เดือนร่วมกับปุ๋ย 0-10-30 อัตรา 100 กก./ไร่เมื่อขิงอายุ 3 และ 4 เดือน (N 26 P 46 K 102 กก./ไร่) ทำให้ขิงมีน้ำหนักเหง้าเฉลี่ยต่อหลุม 526.3 กรัม และผลผลิต 3,737 กก./ไร่ สูง การศึกษาการปลูกขิงในภาคตะวันตก ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนั้น พบว่าการพรางแสง 50% ให้ผลผลิตมาตรฐาน 14.46 ตัน/ไร่ แตกต่างจากการไม่พรางแสงที่ให้ผลผลิตมาตรฐาน 7.44 ตัน/ไร่ นอกจากนี้การพรางแสง 50% ยังให้ผลผลิตเสียเพียง 1.98 ตัน/ไร่ แตกต่างจากการไม่พรางแสงที่ให้ผลผลิตเสียมากถึง 5.19 ตัน/ไร่
บทคัดย่อ (EN): Research of ginger-quality production technology. Continue to find the technology that can solve problems in the production of ginger to the quality meet the requirements of the market. With the primary purpose is to find the solution to bacteria wilt disease caused by Ralstonia solanacearum in ginger production as well as for other technologies in order to make ginger production quality. Solutions to the infection of R. solanacearum species surveys collected ginger is grown in Thailand, growing source of various. Which are likely to be resistant to wilt disease caused by bacteria, R. solanacearum was found that species from Loei provinces. Disease resistance is likely the best and the highest yield 590 kg per 100 square meters. Use of the Bioreactor, ginger species can produce head raising their culture rather than on solid food 10-15 times, the size of the container and change the style as needed. Food can drain easily, only by changing the packaging of food. Reducing down time and labor. By the recipe synthesis was appropriate in tissue culture, ginger is the formula for MS + 2 mg / lBA + 4% Sucrose + 0.8% Agar) due to the induction of ginger shoots, a new high average of 4.08 shoots and planting head varieties ginger tissue G0 back removed from the bottle using 15 cm spacing yield the most. Head varieties and growing methods, ginger G1 tissue transplant is a single row cultivation with plastic covered base to convert the fertilizer to the water system, water droplets, to harvest the highest percentage of 78 to 82 percent, relative to the average weight per hill. And yield of ginger is between 266 to 625 grams and 3051 to 7251 kilograms respectively. Management wilt disease caused by bacteria, R. solanacearum preparing land using urea and lime rates 80:800 kilograms per rai, the baked clay head dipped varieties infected with B. subtilis strain banana root soil no. 4 5 % w / v plots after planting and watering ginger immediately. Fred then repeated every 30 days if it starts to wilt disease was found, covered with infection of B. Subtilis every week and initial excavation from disease and burn damage. With the investigation of crop rotation to reduce the severity of the disease found that upland rice is grown ginger soy before. In the same area can yield good ginger. The percentage of rot reduction. Of leguminous plants containing cauliflower. isothiocyanates (ITCs) inhibited R. solanacearum in vitro, it was found that Chun Chai # 77 can inhibit the growth of bacterial colonies Rs. the best Management of weeds in the field ginger. That should be protected from herbicides to control weeds, young ginger is good. The capital costs can be better protected and easier removal. To control weeds. In addition, tests showed that fertilizer use 13-13-21 fertilizer rate 100 kg Rai when ginger 1 and 2 months of age with fertilizer 0-10-30 at 100 kg Rai when ginger 3 and 4 months of age (N 26 P 46 K 102 kg RAI), ginger root is the weight average hole 526.3 g and produce high-3737 kg Rai. Cultivation of Ginger in the West. The temperature is relatively high. Found that the concealed light 50% yield standard 14.46 tons / ha difference from non-dimmed light yield of the standard 7.44 tons / rai addition, the dimmed light 50% of the yield lost only 1.98 tons / rai difference of not. dimmed light yield loss of up to 5.19 tons / ha
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี สภาพการผลิตขิงของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงราย การผลิต คุณภาพ และความปลอดภัยของน้าปลาร้าปรุงรส โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู การศึกษาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยางแผ่นดิบ การจัดการโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผัก ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาอินทรีเค็ม การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก