สืบค้นงานวิจัย
ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
สุกัญญา อธิปอนันต์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กัลยาณี พรหมสุภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำจัยทางส่งเสริมการเกษตร การศึกษาของกรมส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ประเด็นที่ต้องการทำวิจัย การทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2529-2531) ปัญหาอุปสรรคและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่จะทำวิจัยในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค และกองต่างๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 280 ราย และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรที่นักวิชาการเกษตรมีความเห็นว่า มีความรู้น้อยคือ การกำหนดลักษณะตัวแปร สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ สำหรับประเด็นที่ต้องการทำวิจัยมาก ได้แก่ การศึกษาเทคโนโลยีของเกษตรกรที่มีการปฏิบัติอย่างได้ผล สภาพและปัญหาการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และการปรับปรุงเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัย เพื่อประยุกต์ตามสภาพเกษตรกร ทั้งนี้นักวิชาการเกษตรมีความคิดเห็นว่า เวลา งบประมาณ และประสบการณ์ในการทำวิจัยเป็นอุปสรรคในการทำวิจัย สำหรับนักวิชาการเกษตรที่ทำวิจัยในรอบ3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2529-2531) จำนวนร้อยละ 41.40 ระบุว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาคือ ไม่มีเวลางบประมาณ และความรู้ในการทำวิจัยและจากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการทำวิจัยในอนาคตพบว่านักวิชาการเกษตรร้อยละ 86.43 ต้องการจะทำวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สำหรับการศึกษาความแตกต่างระหว่างสถานที่ทำงาน การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา กับความคิดเห็นที่จะทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการเกษตร ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2531
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร บทบาทการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท การแสดงออกในบทบาทนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด การศึกษาปัญหาบางประการในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรประเทศไทย ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ทัศนคติของเกษตรจังหวัดต่อบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง บทบาทการบริหารโครงการของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคใต้

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก