สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, กนกอร นักบุญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เสมอใจ บุรีนอก - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล
ชื่อเรื่อง (EN): Study of the using of Black cumin and Tamarind in layer diets on cholesterol metabolism
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลของการเสริม เมล็ดเทียนดำ เนื้อมะขาม และเมล็ดเทียนดำร่วมกับเนื้อมะขามในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพของไข่ ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และไลโปโปรตีนในไก่ไข่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) ใช้ไก่ไข่ อายุ 18 สัปดาห์ จำนวน 60 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (ซ้ำละ 15 ตัว) ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (ไม่มีการเสริม), กลุ่มที่ 2 เสริมเมล็ดเทียนดำร้อยละ 1, กลุ่มที่ 3 เสริมเนื้อมะขามร้อยละ 4, กลุ่มที่ 4 เสริม เมล็ดเทียนดำร้อยละ 1 ร่วมกับเนื้อมะขาม ร้อยละ 4 ผลการทดลองตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าการเสริมเมล็ดเทียนดำ เนื้อมะขาม และเมล็ดเทียนดำร่วมกับเนื้อมะขามไม่มีผลต่อน้ำหนักไข่ ผลผลิตไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ (P>0.05) แต่มีผลต่อปริมาณการกินได้ต่อตัวต่อวันของไก่ไข่ โดยกลุ่มที่ได้รับเนื้อมะขาม และกลุ่มที่ได้รับเมล็ดเทียนดำร่วมกับเนื้อมะขาม มีค่าปริมาณการกินได้ต่อตัวต่อวันสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับเมล็ดเทียนดำ (106.23, 106.37, 104.39 และ103.79 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ) (P0.05) ส่วนปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในไข่แดงของกลุ่มที่ได้รับการเสริมเมล็ดเทียนดำ เนื้อมะขาม และเมล็ดเทียนดำร่วมกับเนื้อมะขาม ทั้งสามกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (16.86, 17.03, 15.77 และ21.67; 11.03, 12.66, 13.69 และ14.33 มก/ก ตามลำดับ) (P0.05) การทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าการเสริมเมล็ดเทียนดำร้อยละ 1 จะส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในไข่แดง ตับ และซีรั่มลดลงต่ำสุด เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มทดลองอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P
บทคัดย่อ (EN): This study was carried out to investigate the effect of supplementation of black cumin seed, tamarind pulp and black cumin seed mixed with tamarind pulp on egg production performance, egg quality, egg cholesterol and triglyceride concentration and serum lipoprotein in laying hens. A total 60, 18 week old, Esa-brown laying hens were fed diets supplemented with black cumin seed (BS), tamarind pulp (TP) and black cumin seed + tamarind pulp (BS+TP) at 0, 1, 4 and 1 + 4 %, respectively (15 replications each). The experimental design was subjected to completely design (CRD). 16 week of experimental period showed that supplementation of BS, TP and BS+TP were no effected on egg weight, egg production, and feed per egg weight ratio (P>0.05). However, average daily feed intake in BS+TP group was highest when compared with other group (106.23, 106.37, 104.39 and 103.79 g/b/d, respectively) (P 0.05). Egg yolk cholesterol and triglycerides concentration in BS, TP and BS+TP treatments were decreased statistically significantly when compared with control group (21.67, 16.86, 17.03 and 15.77; 14.33, 11.03, 12.66 and 13.69 mg/g, respectively) (P0.05). However, very low density lipoprotein was decreased statistically significantly in 3 supplemented treatments P 0.05). This study could be concluded that supplementation of 1% of BS in fed diets did affect on concentration of cholesterol and triglycerides in egg yolk, liver and serum were reduced to a minimum when compared with other group (P
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2555
ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ กระบวนการผลิตมะขามแผ่น การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก่ไข่ ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม การทดสอบสูตรอาหารไก่ไข่ : ๑)ผลการเสริมเมทไธโอนีนในสูตรอาหารไก่ไข่ ฐานข้อมูลงานวิจัยไก่ไข่ การศึกษาผลของการใช้ใบชาและใบเมี่ยงเสริมในอาหารไก่ไข่ที่มีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่ไข่และคุณภาพของไขไก่ การใช้เมล็ดทานตะวันระดับสูงในอาหารไก่ไข่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก