สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548
ประสิทธิ์ ณัฏฐารมณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประสิทธิ์ ณัฏฐารมณ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร สภาพการผลิตและการตลาดผัก ต้นทุน การผลิตและผลตอบแทนต่อไร่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผัก จำนวน 181 คน โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์เกษตรกรและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ แจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และใช้สูตรคำนวณทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตผัก ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี ส่วนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยมีแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน จำนวน 2 คน สภาพการถือครองพื้นที่ทางการเกษตร เฉลี่ย 7.4 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรเอง มีประสบการณ์ ในการปลูกผัก ส่วนมาก 1 - 10 ปี ใช้ทุนตนเองร่วมกับการกู้ยืมมาลงทุน พบว่า ร้อยละ 48.2 กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน และแหล่งน้ำใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณเพียงพอสำหรับการปลูกผักในบางฤดูกาล สภาพการผลิตและการตลาดผัก เกษตรกร ร้อยละ 68.5 ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และมีพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 2.9 ไร่ ส่วนมากปลูกผักกินผล ชนิดผักที่ปลูกเป็นประจำ ร้อยละ 36 ปลูกแตงกวา รองลงมา ปลูกผักบุ้งจีน และส่วนมากมีการให้น้ำแบบปล่อยเข้าร่องความถี่ทุกวัน ส่วนใหญ่ปลูกแบบแถวเดียว ใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 98.3 ใช้วิธีกลในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก สำหรับการดำเนินการหลังการเก็บเกี่ยวมีการคัดเกรดผักกินผล บรรจุลงถุงพลาสติก จำหน่ายที่แปลงหรือมีพ่อค้ามารับซื้อ ส่วนมากจำหน่ายหมด หากเหลือจะนำไปทำปุ๋ยต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตผักของเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ แตงกวา รองลงมาคือ ผักกวางตุ้ง และผักคะน้า ตามลำดับ ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ เรื่องราคา น้ำไม่เพียงพอ ศัตรูพืชและปุ๋ยราคาแพง เกษตรกรเสนอแนะให้ส่งเสริมด้านตลาด สนับสนุนแหล่งน้ำ พยุงราคาพืชผัก ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ และจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดสตูล
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน สภาพการผลิตและการตลาดผักของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักในจังหวัดสงขลา ปี 2548 สภาพการผลิต การตลาดมะขามเปรี้ยวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตผักปลอดสารพิษระหว่างสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ปี 2546 ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพการผลิตการตลาดมะขามเปรี้ยวของเกษตรกรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2548 สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527 การผลิตและการตลาดกุหลาบของเกษตรกรใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปี พ.ศ.2527 สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก