สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
นงค์นุช บุญกล่ำ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): The Study of Supply Chain to Increase Value Added for MANGO FRUITS CV. NAM DOK MAI SRI TONG ; Case Study of Phitsanulok Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นงค์นุช บุญกล่ำ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ชื่อแหล่งทุน: รายได้ ม.นเรศวร
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 100,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. ทำการศึกษาห่วงโซ่อุปทานมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 2. ทำการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และ ผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง 3. ศึกษากิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก 4. เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการโซ่อุปทานให้แก่ผู้ผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
เอกสารแนบ 1
ผลของไคโตซานและกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดย น.ส.นันทา เป็งเนตร์ การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก แผนงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่ ศักยภาพการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของปูหิน บริเวณพื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะขาม: กรณีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิผ่านการสื่อสารการตลาดสู่ตลาดอาเซียน การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทาน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานกับการวัดสมรรถนะในห่วงโซ่ของอุปทานของทุเรียน ในภาคใต้ พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก