สืบค้นงานวิจัย
รายงานสรุปบทเรียนชลประทานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: รายงานสรุปบทเรียนชลประทานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: จากงานชลประทานท้องถิ่นทั้ง 4 โครงการ ที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ได้แก่ • งานชลประทานท้องถิ่น แผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายแบบ มีส่วนร่วม อ.นบพิตำ และ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช • งานชลประทานท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำ กลางคลองหกวาสายล่าง ปทุมธานี นครนายก และ ฉะเชิงเทรา • งานชลประทานท้องถิ่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง แบบมีส่วนร่วม ต.ป่าแดด และ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย • งานชลประทานท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสรุปบทเรียนงานชลประทานท้องถิ่น โดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานงานชลประทานท้องถิ่นทั้ง 4 โครงการ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานชลประทานท้องถิ่น ได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ปัญหา และสาเหตุต่างๆ นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างความรู้จากเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่มี แนวทางการทำวิจัยงานท้องถิ่นเช่นเดียวกับงานชลประทานท้องถิ่น
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-04-30T07:52:28Z No. of bitstreams: 2 15.รายงานสรุปบทเรียนชลประทานท้องถิ่น.pdf: 19562832 bytes, checksum: e6b85ab83a87619f78e7b1f13f366479 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รายงานสรุปบทเรียนชลประทานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
รูปแบบการใช้น้ำในเขตคลองชลประทานรังสิตใต้ : รายงานการวิจัย การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย ยางพารากับท้องถิ่น วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทานและการสังเกตดินกระจายตัว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรม ในงานชลประทาน การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาสมดุลย์น้ำของพืชน้ำมันในเขตภาคเหนือ 1.การสมดุลย์น้ำของทานตะวันในสภาพการชลประทาน ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก