สืบค้นงานวิจัย
ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนา
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนา
ชื่อเรื่อง (EN): The effects of site-specific fertilizer management on yield and fertilizer nitrogen use efficiency of Supanburi 1 rice grown on Wattana Soil Series
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Auraiwan Isuwan
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการตอบสนองด้านการให้ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของข้าว สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนาและได้รับปุ๋ยที่สอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของข้าวและค่าวิเคราะห์ดิน (site-specific fertilizer management, SSF) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อก มี 6 ซ้ำ และ 5 ตำรับการ ทดลอง ได้แก่ (1) ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี (C), (2) การใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีการของเกษตรกร (F), (3) การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 1SSF, (4) การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 2SSF และ (5) การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 3SSF ผลการทดลอง พบว่า ข้าวที่ได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 3SSF มีผลผลิตข้าวเปลือก (900 กิโลกรัม/ไร่) ไม่แตกต่าง (P>0.05) กับข้าวที่ได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 2SSF (815 กิโลกรัม/ไร่) และ 1SSF (827 กิโลกรัม/ไร่) แต่สูงกว่า (P<0.05) ตำรับการทดลอง F (696 กิโลกรัม/ไร่) และ C (619 กิโลกรัม/ไร่) ข้าวที่ได้รับ ปุ๋ยเคมีอัตรา 1SSF (55%) มีประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยไม่แตกต่าง (P>0.05) จากข้าวที่ได้รับปุ๋ยในอัตรา 2SSF (50%) และ 3SSF (57%) แต่สูงกว่า (P<0.05) ข้าวในตำรับการทดลอง F (43%) ข้าวในตำรับการทดลอง 1SSF มีประสิทธิภาพการผลิตพืช (37.34 กิโลกรัมผลผลิต/กิโลกรัมไนโตรเจน) สูงกว่า (P<0.05) ข้าวที่ได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 2SSF (16.71 กิโลกรัมผลผลิต/กิโลกรัมไนโตรเจน) และ 3SSF (15.56 กิโลกรัมผลผลิต/กิโลกรัมไนโตรเจน) ซึ่งสูงกว่า (P<0.05) ข้าวในตำรับการทดลอง F (2.83 กิโลกรัมผลผลิต/กิโลกรัมไนโตรเจน) ดังนั้น ในการปลูกข้าวสุพรรณบุรี 1 ในชุดดินวัฒนา ควรมีการจัดการปุ๋ยที่สอดคล้องกับความต้องการของข้าวและค่าวิเคราะห์ดิน
บทคัดย่อ (EN): The objective of this experiment was to test response associated with yield and fertilizer use efficiency of Supanburi 1 rice grown on Watthana soil series when received site-specific fertilizer management based on nutrient requirements of the rice and soil analysis (SSF). The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with six replications. Treatments were five fertilizer management practices: (1) no fertilizer application (C), (2) fertilizer application based on farmer’s practice (F), (3) fertilizer application at a rate of 1SSF, (4) fertilizer application at a rate of 2SSF and (5) fertilizer application at a rate of 3SSF. The results showed that grain yields of the rice in 3SSF (900 kg/rai), 2SSF (815 kg/rai) and 1SSF (827 kg/rai) were not different (P>0.05), but they were greater (P<0.05) than those in F (696 kg/rai) and C (619 kg/rai). The rice received 1SSF (55%) had no difference (P>0.05) in recovery nitrogen use efficiency when compared with those in 2SSF (50%) and 3SSF (57%), but they were greater (P<0.05) than that in F (43%). In addition, the rice in 1SSF (37.34 kg grain/kg fertilizer nitrogen) had greater (P<0.05) agronomic nitrogen use efficiency than those in 2SSF (16.71 kg grain/kg fertilizer nitrogen), 3SSF (15.56 kg grain/kg fertilizer nitrogen) and F (2.83 kg grain/kg fertilizer nitrogen). In conclusion, SSF is recommended when growing rice (variety Supanburi 1) on Watthana soil series.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=01 Auraiwan.pdf&id=2562&keeptrack=22
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนา
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและสมบัติทางเคมีของข้าวพันธุ์ปทุมธานีในชุดดินสรรพยา ผลของโสนและปุ๋ยไนโตรเจนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวในดินนาชุดนครปฐม อิทธิพลของปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี ต่อสมบัติของดิน และผลผลิตข้าวในดินชุดหางดง ผลของแคฝรั่งและปุ๋ยไนโตรเจนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวไร่ ผลของวิธีการจัดการและชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการให้ผลผลิตคุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดในชุดดินท่ายาง อิทธิผลของวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตข้าวและการเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียมและไนเตรตในดิน อิทธิพลของปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี ต่อคุณสมบัติของดินและผลผลิตข้าวในสถานีทดลองข้าวสกลนคร ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานีในชุดดินสรรพยา อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อสมบัติของดินและผลผลิตข้าวในดินนาชุดนครปฐม ผลของการจัดการดินและปุ๋ยต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรบางประการของข้าวฟ่างหวาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก