สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทิศนา แขมมณี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทิศนา แขมมณี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สร้อยสน สกลรักษ์
คำสำคัญ: วิจัย
บทคัดย่อ: การสร้างแบบสอบถาม -- การสร้างแบบสอบปรนัย -- แบบหนึ่งของเครื่องมือวิจัย : แบบสอบเอ็มอีคิว -- การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน -- การสร้างและการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Bio-Data -- การปรับและการใช้แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา -- การวัดทักษะปฏิบัติ -- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยแนวคิดทางพุทธศาสนา -- การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องจากแบบรับฟ้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) -- การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีผันเสียงวรรณยุกต์และวิธีแจกลูก -- ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) -- การประเมินโครงการมารยาทของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) -- การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงตันสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น -- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สาม เรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีทดสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน -- การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน : การศึกษาเฉพาะกรณีพฤติกรรมซนอยู่ไม่สุขเกินปกติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 27-28 มกราคม 2539 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2539
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2539
เอกสารแนบ: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6816
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2539
เอกสารแนบ 1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดชลบุรี การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกสำเร็จรูป การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์ แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ฐานข้อมูลงานวิจัยและการประชุมวิชาการ โครงการปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2556 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง โครงการปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ปี 2557

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก