สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู
นิพนธ์ ใจปลื้ม, กัญจนัสม์ พาพล, นิพนธ์ ใจปลื้ม, กัญจนัสม์ พาพล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู
ชื่อเรื่อง (EN): The effect of fertization growth of sago ( Metroxylon sagu Rottb. )
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู ซึ่งได้ทำการทดลอง ณ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการทดลอง 4 สิ่งทดลอง ดังนี้ ไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตร 8-5-14 และสูตร 13-13-21 พบว่า การวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่ใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ค่า pH ดินมีค่าอยู่ระหว่าง 7.70–8.30 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 0.29 –1.99 mS/cm อินทรียวัตถุ (OM) และปริมาณไนโตรเจนในดิน (N) มีค่าอยู่ระหว่าง 20.62-36.00% และ 0.61-1.16% ตามลำดับ สำหรับฟอสฟอรัสมีค่าระหว่าง 3.69-30.61 mg/kg สำหรับการวิเคราะห์โพแทสเซียมมีค่าระหว่าง 97.19-133.14 mg/kg จากการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน พบว่าดินที่ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ค่าความเป็นด่างลดลง ดินเป็นกลางเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณไนโตรเจนในดิน (N) ฟอสฟอรัส ( P) และโพแทสเซียม (K) ปลดปล่อยออกมาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้กับพืช สำหรับการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และสูตร 8-5-14 ไม่ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในดินลดลง การปลดปล่อยธาตุอาหารจึงไม่แตกต่างจากการไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) สำหรับการเจริญเติบโตของสาคู พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยทำให้ขนาดของโคนต้นมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ทำให้ความยาวยอดและจำนวนใบของทางใหม่เพิ่มขึ้น ปุ๋ยสูตร 8-5-14 ทำให้ต้นสาคูมีจำนวนใบ/ทาง มีการแตกของยอดใหม่และจำนวนทางใบใหม่เพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ทำให้ต้นสาคูมีการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นและจำนวนทางใบเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ผลการเจริญเติบโตของสาคูมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของดิน แสดงว่าการใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของต้นสาคู คำหลัก : ปุ๋ย การเจริญเติบโต ต้นสาคู
บทคัดย่อ (EN): The result of the effect of fertilization on growth of sago which this experiment was did at Tumbol Kapang, Aumphur Thungsong, Nakorn Sri Thammaraj. On an experiment used 4 things; do not apply fertilizer (controlled), apply fertilizer 15-15-15 formulas, 8-5-14 formulas and 13-13-21 formulas and found that example earth analysis which applied fertilizer a formula are differs. The value of pH is bingvaluable between 7.70-8.30. The lead electricity value (EC) is 0.29-1.99 mS/cm. About an organic matter (OM), Nitrogen quantity in the earth (N) between 20.62-36.00 % and 0.61-1.16% respectively. For the phosphorus is valuable between 3.69-30.61 mg/kg for potassium analysis is valuable between 97.19-133.14 mg/kg. From fertility assessment of the earth found that the earth that apply fertilizer 13-13-21 value the be alkaline formulas is down, the earth is impartial increase, make organic matter quantity, OM, nitrogen quantity in the earth N, Phosphorus (P) and the potassium (K) liberate come out get increase enhance the advantage for the plant. For using 15-15-15 fertilizer formula insertions and 8-5-14 formulas dont make the be acid value ; the alkaline in the earth is down, the demotion liberates the nutrient then do not different from do not apply fertilizer (controlled ), for the progress of the sago, meet that, do not apply fertilizer makes the size of bishop has the progress increases. 15-15-15 fertilizer formula insertions make amount of new way increase, 8-5-14 formula fertilizers make the amount sago build the way, there is the destruction of new top and way new amount increase, 13-13-21 fertilizer formula insertions make the sago’s have side height progress s of and way amount increase when, end the experiment meets that, have no way statistics difference, but, the progress of the sago has the relation and the property of the earth, show that, fertilizer formula insertion differs. There is the relation and the progress of sago’s growth . Keyword : Fertization Growth Sago
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2556
ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน ผลของอัตราและระยะเวลาการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นมะกรูด ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน การประยุกต์ใช้ปุ๋ยจากแคลเซียมธรรมชาติในการผลิตข้าว : I. ลักษณะการเจริญเติบโต ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการเจริญเติบโตของดอกชมจันทร์ ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก