สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี
ณรงชัย บุญศรี, ธำรงศิลป โพธิสูง, สำราญ ศรีชมพร, ถวิล นิลพยัคฆ์, สมชาย ปิยพันธ์วานนท์, กิตติศักดิ์ ศรีชมพร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Improvment of Waxy Corn Productivity through High Potential Varieties and Production Transfer in Saraburi Province
บทคัดย่อ: โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกร จังหวัดสระบุรีดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ณ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน พบว่ามีเพศหญิงร้อยละ 57.1 ซึ่งมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 41-60 ปี ร้อยละ 64.2 และมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 62.4 ส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 68.2 และความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกร จังหวัดสระบุรีดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ณ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน พบว่ามีเพศหญิงร้อยละ 57.1 ซึ่งมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 41-60 ปี ร้อยละ 64.2 และมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 62.4 ส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 68.2 และความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2551
ความต้องการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดขอนแก่น การศึกษาผลการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวหอมอินทรีย์สู่เกษตรกร สภาพการผลิตเบญจมาศของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศตัดดอก ปี 2546 สภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีกรณีศึกษาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยปี 2546 การเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย์ในนาข้าวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2) ศึกษาการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ไรน้ำนางฟ้าไทย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ชุดโครงการหลักการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีผสมผสานในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยของอําเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าวสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์บ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก