สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง (EN): The factors Effect to Capital, Product and Payoff from tapioca of Farmers in Petchabun Province.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: This research aimed to study and to compare the factors influencing cost, productivity and yield of the farmers who grew tapioca in Phetchabun Province from the cultivating year 2013-2014. The population was the farmers who cultivated tapioca in Phetchabun Province with the total number of 11,253 households. The multi-stage sampling was done with the number of 372 households. The questionnaires were used for collecting the data. The obtained data were analyzed by using descriptive and inference statistics, such as percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The results showed that the tapioca cultivation of farmers in Phetchabun Province with an average cost per rai accounted for 2,111.52 baht per rai. That made yield or income accounted for 9,375.77 baht per rai. The average price was 2.73 baht per kilogram. That made an average profit accounted for 7,299.80 baht per rai. According to the tapioca cultivation of farmers in Phetchabun Province, the average cost of growing was 2,632.15 baht per rai consisting of fixed cost from rented land accounted for 731.94 baht per rai and variable cost accounted for 1,900.21 baht per rai. When comparing the factors affecting the production cost, it was found that the farming areas did not affect the production cost with statistical significance at the เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้ใช้งานชื่อ เกื้อกูล พิมพ์ดี เมื่อ 27/09/2560 เวลา 11:22:57 ( ง ) significant level of 0.05. However, species and types of soil affected the production with statistical significance at the significant level of 0.05. It was seen that the Rayong 9 species had higher average cultivation cost per rai than the Rayong 72 species. In addition, sandy soil/and rocky outcrop had higher average cost for growing tapioca than the other types of soil. When comparing the factors influencing yield, it revealed that tapioca genetic and areas used for cultivation affected the yield from tapioca cultivation of the farmers in Phetchabun Province with statistical significant indifference at the significant level of 0.05. Nevertheless, the types of soil used for cultivation affected the productivity from tapioca cultivation with statistical significant difference at the significant level of 0.05. It was seen that loam helped increasing average productivity from tapioca cultivation at the most with the average of 4.72 tons per rai. When comparing the factors affecting the average profits per rai, it was found that species, areas and types of soil used for cultivating did not affect the average profits with statistical significance at the significant level of 0.05. Keywords: capital, yield,payoff, tapioca เอกสารฉบับนี้ถูกดาวน์โหลดจาก research.pcru.ac.th/rdb
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2558
อาหารจากมันสำปะหลัง การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาสมการการผลิตและต้นทุนผลตอบแทนจาก การปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในวันปลูกที่แตกต่างกัน การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อผลผลิตของไก่พื้นเมือง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก