สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์
ชื่อเรื่อง (EN): Study on tetrahydrocannabinol (THC) contents in Hemp.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ประภัสสร ทิพย์รัตน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ Study on tetrahydrocannabinol (THC) contents in Hemp. เส้นใยเฮ็มพ์เป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูงและมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นในตลาดเส้นใยธรรมชาติ ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของเฮ็มพ์ซึ่งจะสามารถเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แต่ในประเทศไทยเฮ็มพ์ยังถูกจำแนกเป็นกัญชาซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ในการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ รวมทั้งการศึกษาผลของระยะเวลาการปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงต่อปริมาณ THC โดยตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ THC โดยใช้วิธีแก็สโครมาโตกราฟี จากการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และปางอุ๋ง โดยวิธี mass selection เปรียบเทียบ 2 การทดลองที่คัดเลือกพันธุ์โดยมีการคัดต้นเพศผู้และไม่มีการคัดต้นเพศผู้ พบว่าปริมาณ THC รุ่น M0 ของทั้งสองการทดลองไม่ต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 แต่ปริมาณ THC และ CBD ของเฮมพ์แต่ละพันธุ์ยังมีความแตกต่างและความแปรปรวนสูงในหมู่ประชากรเดียวกัน โดยเฮมพ์พันธุ์ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋ง ในรุ่น M0 มีปริมาณ THC ของต้นเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 0.317, 0.559, 0.472 และ 0.858%w/w ตามลำดับ เมื่อทดสอบปลูกเฮมพ์ในรุ่นลูก พบว่าเฮมพ์รุ่น M1 ทุกพันธุ์มีปริมาณ THC ต่ำกว่าในรุ่น M0 โดยมีปริมาณ THC เฉลี่ยของพันธุ์ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋ง รุ่น M1 เท่ากับ 0.195, 0.412, 0.258 และ 0.350%w/w ตามลำดับ จากการศึกษาระยะเวลาการปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูงจำนวน 2 พื้นที่ พบว่าปริมาณ THC ไม่ต่างกัน แต่ช่วงเวลาที่ปลูกมีผลต่อปริมาณสาร THC และการเจริญเติบโตของเฮมพ์ โดยเฮมพ์ที่ปลูกในช่วงเดือนมกราคมมีปริมาณ THC ต่ำกว่า เฮมพ์ที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน และเฮมพ์สายพันธุ์ V50 มีปริมาณ THC ต่ำกว่าสายพันธุ์ห้วยหอย แม่สาใหม่ และปางอุ๋ง โดยมีปริมาณ THC เฉลี่ยเท่ากับ 0.683, 0.894, 1.230 และ 1.244 %W/W ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ THC นอกจากขึ้นกับช่วงเวลาที่ปลูกแล้ว ยังขึ้นกับอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2552
โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อย 6: โครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก