สืบค้นงานวิจัย
สมุนไพรไทยที่ใช้ระหว่างการบรรจุและขนส่งปลาสวยงามเพื่อการส่งออก
วีระ วัชรกรโยธิน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สมุนไพรไทยที่ใช้ระหว่างการบรรจุและขนส่งปลาสวยงามเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง (EN): Packing and Handling of Guppy, Poecilia reticulata Peters 1859 and Siamese algae eater, Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840) for Export Purpose by Using Garcinia mangostana L. and Curcuma longa Linn Extract
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระ วัชรกรโยธิน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): veera watcharragoneyotin
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nontree Panprommin
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษา สมุนไพรไทยที่ใช้ในระหว่างการบรรจุและขนส่ง ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ในปลา สวยงาม ๒ ชนิด คือ ปลาหางนกยูง และปลาน้ำผึ้ง โดย ศึกษาการใช้น้ำสกัดของสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ ใบหู กวาง ขมิ้นชัน และเปลือกมังคุด ในอัตราในอัตราปริมาณสารสกัดสมุนไพรแตกต่างกัน ๔ อัตรา ...., ๐.๐๕, ๐.๑๐ และ 0.๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๑ ลิตร ดำเนินการศึกษา ณ กลุ่มวิจัยระบบและการการจัดการเพาะเลี้ยง ปลาสวยงามและพรรณ์ไม้น้ำ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ดำเนินการทดลอง เ ดือน ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงกันยายน ๒๕๕๓ การศึกษาพบว่าน้ำสกัดของสมุนไพร ชนิด ในอัตราปริมาณสารสกัดสมุนไพรแตกต่างกัน อัตรา มีผลทำให้อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาหางนกยูงและปลาน้ำผึ้งไม่แตกต่างกันทางสถิติย่างมีนัยสำคัญ (p<๐.๐๕) โดยพบว่า การใช้น้ำสกัดขมิ้นชัน ใบหูกวาง และเปลือกมังคุด มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ ๙ด.๖๓t๐.๙๕, ๘๙.๑๓t๒.๐๙ และ๘๕.๐๗t0.๘ เปอร์เซ็นต์ (ตามลำดับ) และพบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ย ของปลาหางนกยูงไม่แตกต่างกันทางสถิติย่างมีนัยสำคัญ (p<๐.o๕) การใช้น้ำสกัดขมิ้นชัน ในการลำเลียงปลา หางนกยูงมีผลทำให้อัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงกว่าการใช้น้ำสกัดใบหูกวาง และเปลือกมังคุด มีค่าเท่ากับ ๙๑.๖๓to.๘๕, ๘๙.o๓t๒.๐๙ และ๘๕.o๗to.๘๑ เปอร์เซ็นต์ (ตามลำดับ และ ในการ ลำเลียงปลาน้ำผึ้ง พบว่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาน้ำผึ้งไม่แตกต่างกันทางสถิติย่างมีนัยสำคั0<..๕) โดยที่การใช้น้ำสกัด ขมิ้นชัน มีผลทำให้อัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงกว่าการใช้น้ำสกัดใบหูกวาง และเปลือกมังคุด มีค่าเท่ากับ ๙๖.d๐to.๗๓, ๙๖.๓oto.๒๖ และ๙๖.๑๓t๐.๔๓ เปอร์เซ็นต์ (ตามลำดับ) คุณสมบัติของน้ำในการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตรารอดตาย ของ ปลาในการ ขนส่ง พบว่า ค่าของพารามิเตอร์ของน้ำในด้านความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง มีค่าไม่ เปลี่ยนแปลงจากน้ำในถุงของชุดมได้บรรจุปลาลงไปในถุง โดยทุกค่าของพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติของการ ดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ส่วนค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน แนวโน้มที่สูงขึ้น คือ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์ไนโตรเจน และ ไน เตรตไนโตร์เจน และ พบว่า ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ำในถุง ลำเลียงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ส่วนปริมาณออกซิเจนในการขนส่ง พบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณออกชิเจน มีค่าปริมาณ ออกชิเจนที่ละลายน้ำลดลงอย่างมาก ซึ่งปริมาณออกซิเจนที่ลดลงเกิดกใช้ออกซิเจนในขบวนกาหายใจของปลาซึ่งแนวโน้มพบว่าค่าของออกซิเจนที่ละลายมีค่าลดลงตามระยะเวลาใช้ในการขนส่ง
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 155,790.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2553
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมุนไพรไทยที่ใช้ระหว่างการบรรจุและขนส่งปลาสวยงามเพื่อการส่งออก
กรมประมง
30 กันยายน 2554
กรมประมง
ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี วิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจและปลาสวยงามบางชนิดเพื่อการขนส่งระยะไกล การบรรจุและขนส่งปลากัดในการส่งออก การบรรจุและขนส่งปลาทรงเครื่องในการส่งออก การศึกษาชนิดพันธุ์และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเชิงพาณิชย์ การบรรจุและขนส่งปลาน้ำผึ้งเพื่อการส่งออก การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอลของผู้ประกอบการ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศไทยด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล การปรับปรุงคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลท้อสดเพื่อการขนส่ง ผลของวิธีการขนส่งสุกรขุนในประเทศไทยที่มีต่อสวัสดิภาพและคุณภาพซาก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก