สืบค้นงานวิจัย
การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทย
หัสพงศ์ สมชนะกิจ, ธนัช ศรีคุ้ม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Octopus Fishery by noble volute shells in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประมงหมึกสายโดยใช?เปลือกหอยจุกพราหมณ?ในอ?าวไทย ทําการศึกษาระหว?างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2551 พบว?าการประมงชนิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดตราดแล?ว แพร?กระจายทั่วไปในอ?าวไทย เครื่องมือประมงชนิดนี้ประกอบด?วย ตัวเปลือกหอยจุกพราหมณ?ผูกติดกับ เชือกคร?าวเป?นสายยาว มีระยะห?างระหว?างเปลือกหอย 2.0-6.5 ม./ตัวการวางเครื่องมือประมงหมึกสายมี 2 แบบ คือวางเป?นแถวตรงแต?ละแถวประกอบด?วยเปลือกหอยจํานวน 200-560 ตัว ส?วนอีกวิธีหนึ่งเป?นการวาง เพียงสายเดียวในลักษณะสลับฟ?นปลาแหล?งประมงมีพื้นทะเลเป?นทรายปนเปลือกหอย บริเวณอ?าวไทยฝ??ง ตะวันออกมีแหล?งทําการประมงในเขตจังหวัดระยองและตราด มีความลึกน้ํา 6-18 ม. มีฤดูทําการประมง ในช?วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม การทําประมงแต?ละเที่ยว ชาวประมงใช?เปลือกหอยจํานวน 200-5,000 ตัว มีอัตราการจับหมึกสาย 0.11 กก./เปลือกหอย 10 ตัว หมึกสายที่จับได?มีความยาวเหยียด 7.75-32.00 ซม. ความ ยาวเฉลี่ย 20.58?3.42 ซม. ในขณะที่บริเวณอ?าวไทยตอนล?างมีแหล?งประมงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา มีความลึกน้ํา 3-10 ม. มีฤดูทําการประมงในช?วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม การทําประมงแต?ละเที่ยว ชาวประมงใช?เปลือกหอยจํานวน 1,000-2,250 ตัว มีอัตราการจับหมึกสาย 0.12 กก./เปลือกหอย 10 ตัว หมึก สายที่จับได?มีความยาวเหยียด 7.00-30.00 ซม. ความยาวเฉลี่ย 19.42?3.16 ซม
บทคัดย่อ (EN): Studies on Octopus fishery by noble volute shells in the Gulf of Thailand were carried out during November 2007 to October 2008. This kind of fishing gear was new and firstly operated in Trat Province before distributing throughout the Gulf of Thailand. The long line was composed of noble shell connected with a main line. Each shell was fixed to the main line every 2.0-6.5 m. interval. There were 2 types of setting techniques; the one was set in straight row by row separately, each row was composed of 200-560 shells, whereas the other techniques was set in a single line with zigzag manner. The fishing grounds were laid with sand-shell substrates. Water depths in the fishing grounds on the Eastern Coast of the Gulf of Thailand as in Rayong and Trat Province were 6-18 m. The fishing seasons were taken in November-May. Each fisher used about 200-5,000 shells. Catch rate of the Octopus was 0.11 kg/10 shells, the octopus were 7.50-32.00 cm. in length with the average of 20.58?3.42 cm. On the other hand, the water depths of fishing grounds on the lower Gulf of Thailand as in Nakorn Si Thammarat and Songkhla Provinces were 3-10 m. The fishing seasons were taken in April-October. Each fisher used about 1,000- 2,250 shells. Catch rate of the octopus was 0.12 kg/10 shells, the octopus were 7.00-30.00 cm. in length with an average of 19.42?3.16 cm.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทย
กรมประมง
31 มีนาคม 2552
กรมประมง
การประมงหมึกสายในน่านน้ำไทย การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว(Sardinella gibbosa(Bleeker, 1849)) ในอ่าวไทย สภาวะการทำประมงหอยลายและเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน ฟอร์มาลดีไฮด์ในหมึกสายสด ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำประมงคราดหอยลายบริเวณอ่าวไทยตอนบน การทำประมงของเรือคราดหอยลายขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ในอ่าวไทย ปี 2560 - 2561 การประมงและวิถีตลาดปลาปักเป้าในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก