สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา
นุชนรี ทองศรี - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Preservation of Moina macrocopa on Growth Performances of Fish
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนรี ทองศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Moina, preservation, growth performances
บทคัดย่อ: การอนุบาลปลาดุกลูกผสมและปลาแฟนซีคาร์พ อายุ 10 วัน ด้วยไรแดงในสภาพต่าง ๆ ที่ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ได้แก่ ไรแดงสดแช่แข็ง (ชุดการทดลองที่ 1), ไรแดงสดเสริมสารอาหารแช่แข็ง (ชุดการทดลองที่ 2), ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแช่ด้วยน้ำเกลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (อุณหภูมิน้ำเกลือ 25+1 องศาเซลเซียส) แช่แข็ง (ชุดการทดลองที่ 3), ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแช่ด้วยน้ำเกลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (อุณหภูมิน้ำเกลือ 17+1 องศาเซลเซียส) แช่แข็ง (ชุดการทดลองที่ 4) และไรแดงมีชีวิต (ชุดควบคุม) เป็นระยะเวลา 14 วันผลการทดลองพบว่า ปลาทั้ง 2 ชนิดที่เลี้ยงด้วยไรแดงมีชีวิต (ชุดการทดลองที่ 5) และไรแดงสดแช่แข็ง (ชุดการทดลองที่ 1) มีค่าการเจริญเติบโต ทั้งด้านน้ำหนัก ความยาว น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่าการเจริญเติบโตมากกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)กับ ปลาที่เลี้ยงด้วยไรแดงเสริมสารอาหารทุกชุดการทดลอง อย่างไรก็ตามอัตรารอดของปลาทั้ง 2 ชนิดทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า สามารถนำไรแดงสดแช่แข็งมาใช้ทดแทนไรแดงมีชีวิตในการอนุบาลปลาดุกลูกผสมและปลาแฟนซีคาร์พได้ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณค่าทางเคมีของไรแดงในสภาพต่าง ๆ ที่ผ่านการเก็บรักษาแล้ว
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
2551
เอกสารแนบ 1
ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงที่ปลูกในในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรียต่อการเจริญเติบโตของต้นหนามแดง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวคาล่าลิลลี่ การขาดธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว การศึกษาคุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีต่อความงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลัง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก